DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Tomáš Vaňo

Ale v roku 2011, všetky tieto peniaze prišli (peniaze, ktoré mali mestu vyplatiť v roku 2010 SSC, ŽSR a iné inštitúcie, pozn.), pán primátor teda vedel, že v 2011 tieto peniaze na účet mesta prídu. Konkrétne, keď len porovnáme kapitálové príjmy z rozpočtu mesta, veľmi jednoduché porovnanie, v roku 2010 boli príjmy 2 mil. eur, v roku 2011 boli takmer 9 mil. eur, a potom sa prevrátili v 2012 na 2 milióny aj niečo, v 2013 3 milióny aj niečo ...

Trencín - komunálne volby 2014 - 01.11.2014
Pravda

Tomáš Vaňo pravdivo uvádza sumu, ktorá mestu Trenčín pribudla v rámci kapitálových príjmov do rozpočtu v roku 2011. Tiež možno tvrdiť, že primátor s týmito peniazmi počítal. V údaji o kapitálových výdavkoch v roku 2013 Tomáš Vaňo uviedol údaj zo schváleného rozpočtu, avšak táto suma bola napokon nižšia, ako vyplýva zo Záverečného účtu za rok 2013. Napriek tejto nepresnosti hodnotíme výrok ako celok za pravdivý.

Na základe Metodického usmernenia (str. 4) Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF/010175/2004-42 sa spomínané peniaze, ktoré mali ŽSR, SSC a iné inštitúcie vyplatiť mestu Trenčín, spolu s inými príjmami z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku, dotácii a transferov, zaraďujú v rozpočtovej klasifikácii medzi kapitálové príjmy. 

Podľa Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2011, boli kapitálové výdavky naplánované v pôvodnom rozpočte na 12,1 mil. eur. Počas roka bola však táto suma zmenená na 7,8 mil. eur a skutočné plnenie napokon dosiahlo výšku 8,8 mil. eur. Údaje o konkrétnych položkách možno vidieť v schválenom rozpočte 2011 najmä "Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív". Keďže zmeny rozpočtu 2011 boli robené už počas úradovania Richarda Rybníčka, mesto Trenčín očakávalo spomínané kapitálové príjmy, a teda možno tvrdiť, že "primátor vedel, že v 2011 tieto peniaze na účet mesta prídu."

Výška naplnených kapitálových príjmov sa podľa hodnotiacich správ mesta Trenčín takmer presne zhoduje s Vaňovým tvrdením. Ako vidíme v priloženom grafe, kapitálové príjmy v roku 2011 značne prevýšili priemer a vyšplhali sa takmer na úroveň 9 mil. eur. Podľa Vaňa mali kapitálové príjmy v roku 2013 presahovať 3 mil. eur. Tento údaj však súhlasí len s pôvodne schváleným rozpočtom 2013, pričom skutočné plnenie (str. 6) dosiahlo napokon len 1,7 mil. eur.

Zdroj: Hodnotiace správy mesta Trenčín v rokoch 2009 až 2013 dostupné TU

Dátum zverejnenia analýzy: 31.10.2014
success
error