DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivan Gašparovič

Nestraníci

Snáď kde mu absolútne nevyšlo a ja som mu vrátil všetkých 6 zákonov, to boli zákony týkajúce sa reformy zdravotníctva, kde ozaj vtedy došlo k takej situácii, že z pacienta sa začal robiť klient ako sme vtedy hovorili.

Rozhovor s Ivanom Gašparovicom - 09.06.2014
Pravda

Na oficiálnych stránkach prezidenta Ivana Gašparoviča nachádzame zoznam zákonov vrátených na opätovné prerokovanie NR SR. Ivan Gašparovič pravdivo uvádza, že v čase vlády Mikuláša Dzurindu vrátil presne šesť zákonov týkajúcich sa reformy zdravotníctva. Časť výroku o tom, že tieto zákony robia z pacienta klienta klasifikujeme ako politický názor a nehodnotíme faktickú správnosť.

  • zákon z 22. septembra 2004 o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
  • zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • zákon o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • zákon o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 954/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dátum zverejnenia analýzy: 08.06.2014
success
error