DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivan Šimko

KDH

vieme si predstaviť, že sudcovia by spadali pod normálny režim ochrany verejného záujmu tak ako všetci ústavní činitelia. Na to máme osobitný ústavný zákon a ten obsahuje mechanizmy, ktoré sú, myslím si, dostatočne zabezpečené proti akejkoľvek, akémukoľvek pokušeniu nejakej čistky alebo čohokoľvek.

Justicné reformy - 07.04.2014
Pravda

Slovenská republika má skutočne takýto ústavný zákon. Je ním Zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov - Zákon č. 357/2004  Z. z. o konflikte záujmov

Tento zákon okrem iných ustanovení definuje podmienky, za ktorých sa môže viesť proti verejnému činiteľovi konanie z dôvodu podozrenia z nesplnenia alebo porušenia povinností alebo z vykonávania funkcie nezlučiteľnej s funkciou verejného činiteľa. V tomto zákone sú tiež viaceré články, ktoré umožňujú verejným činiteľom podať návrh na preskúmanie rozhodnutia, pri ktorých došlo k strate mandátu alebo k finančnej pokute. Tieto opatrenia je možné interpretovať ako ochranu pred svojvoľnými čistkami dozorných orgánov. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.
Ivan Šimko mohol mať na mysli článok 10 a článok 12 odsek 2.

(1) Rozhodnutie prijaté podľa čl. 9 ods. 8 (o strate mandátu alebo strate funkcie, pozn.) výborom musí schváliť Národná rada Slovenskej republiky najmenej trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Národná rada Slovenskej republiky schválené rozhodnutie zverejňuje.

(2) Dotknutý verejný funkcionár môže podať návrh na preskúmanie rozhodnutia výboru na Ústavný súd Slovenskej republiky v lehote 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia podľa odseku 1, ktorým bola vyslovená strata mandátu alebo funkcie, alebo do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia podľa čl. 9 ods. 10, ktorým bolo rozhodnuté o pokute voči verejnému funkcionárovi. Podanie návrhu na preskúmanie rozhodnutia výboru má odkladný účinok. Ústavný súd Slovenskej republiky rozhodne o tomto návrhu do 60 dní odo dňa jeho doručenia. Konanie o preskúmaní takéhoto rozhodnutia pred Ústavným súdom Slovenskej republiky upravujú ustanovenia zákona. Rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky je konečné okrem rozhodnutia podľa čl. 12 ods. 2.

(3) Proti rozhodnutiu orgánu podľa čl. 9 ods. l písm. b) až d) môže dotknutý verejný funkcionár do 15 dní od doručenia rozhodnutia, ktorým bola vyslovená strata mandátu alebo funkcie alebo ktorým bola uložená pokuta, podať návrh na preskúmanie rozhodnutia na Ústavný súd Slovenskej republiky. Podanie návrhu má odkladný účinok. Ústavný súd Slovenskej republiky rozhodne o tomto návrhu do 60 dní odo dňa jeho doručenia. Konanie o preskúmaní takého rozhodnutia pred Ústavným súdom Slovenskej republiky upravujú ustanovenia zákona. Rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky je konečné okrem rozhodnutia podľa čl. 12 ods. 2.

(4) Štatutárny orgán orgánov verejnej moci a orgánov právnických osôb môže podať návrh na preskúmanie rozhodnutia o pokute uloženej podľa čl. 9 ods. 14 na Ústavný súd Slovenskej republiky v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia o uložení pokuty. Podanie návrhu na preskúmanie rozhodnutia orgánu, ktorý rozhodol o pokute, má odkladný účinok. Ústavný súd Slovenskej republiky rozhodne o tomto návrhu do 60 dní odo dňa jeho doručenia. Konanie o preskúmaní takéhoto rozhodnutia pred Ústavným súdom Slovenskej republiky upravujú ustanovenia zákona a rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky je konečné.

článok 12:

(2) Ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republiky viazaná, ustanovuje možnosť pre verejného funkcionára obrátiť sa na medzinárodný orgán so žiadosťou o preskúmanie rozhodnutia, ktorým bola vyslovená strata mandátu alebo verejnej funkcie, a ak sa verejný funkcionár obráti na tento medzinárodný orgán so žiadosťou o preskúmanie takého rozhodnutia, považuje sa také rozhodnutie o strate mandátu alebo verejnej funkcie za právoplatné a vykonateľné až vtedy, keď ho tento medzinárodný orgán potvrdí.

Dátum zverejnenia analýzy: 06.04.2014
success
error