DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivan Šimko

KDH

Tak ako povedzme vojaci alebo policajti, ktorí to (bezpečnostné previerky NBÚ, pozn.) potrebujú preto, lebo sa oboznamujú s utajovanými skutočnosťami, sudcovia nie.

Justicné reformy - 07.04.2014
Neoveriteľné

Výrok označujeme za neoveriteľný, nakoľko sa nám nepodarilo nájsť relevantné zdroje, ktoré by potvrdili nutnosť bezpečnostných previerok pre policajtov a vojakov, ani informácie o tom, že sudcovia sa v rámci výkonu svojho povolania neoboznamujú s utajovanými skutočnosťami.


O podmienkach a postupoch bezpečnostných previerok pojednáva zákon NR SR č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý však nešpecifikuje, či sa musia policajti a vojaci podrobiť previerkam. V prípade vojakov ani policajtov sa bezpečnostná previerka NBÚ neuvádza ako všeobecná podmienka prijatia. Jej vyžadovanie podmieňuje konkrétna funkcia, o ktorú sa uchádzajú. 

Podľa §1 ods. 1 zmieneného zákona:

,,Tento zákon upravuje podmienky na ochranu utajovaných skutočností, práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri tejto ochrane, pôsobnosť Národného bezpečnostného úradu (ďalej len úrad ) a pôsobnosť ďalších štátnych orgánov vo vzťahu k utajovaným skutočnostiam a zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom."

§34 toho istého zákona však poukazuje, koho sa previerky netýkaju:

  • ,,(1) Oprávnenou osobou s osobitným postavením podľa tohto zákona je v rozsahu svojej funkcie
a) prezident Slovenskej republiky,
b) poslanec Národnej rady Slovenskej republiky,
c) člen vlády Slovenskej republiky,
d) sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky,
e) predseda a podpredsedovia Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a
f) sudca okrem sudcu špeciálneho súdu.
  • (2) Osoby uvedené v odseku 1 sa stávajú oprávnenou osobou po zvolení alebo vymenovaní do funkcie, alebo po zložení predpísaného sľubu, ak sa tento sľub vyžaduje podľa osobitných predpisov.
  • (3) Na osoby uvedené v odseku 1 sa nevykonáva bezpečnostná previerka, ak tento zákon, osobitný zákon15) alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak."Dátum zverejnenia analýzy: 06.04.2014
success
error