DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivan Šimko

KDH

tie prípadne kontakty so závadovými osobami a podobné veci, toto by mali, ak existuje podozrenie, preskúmavať práve disciplinárne senáty

Justicné reformy - 07.04.2014
Nepravda

Disciplinárne senáty rozhodujú o disciplinárnej zodpovednosti sudcov v súvislosti s existenciou disciplinárneho previnenia alebo závažného disciplinárneho previnenia sudcu. Zákon číslo 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich upravuje v §116 čo je potrebné rozumieť pod disciplinárnym previnením a závažným disciplinárnym previnením.

Existenciu kontaktu so "závadovými osobami" by bolo možné subsumovať pod §116 ods. 1 písm. b : " správanie, ktoré vzbudzuje oprávnené pochybnosti o nezávislosti a nestrannosti sudcu pri rozhodovaní, o nezaujatosti sudcu voči účastníkom konania a o úsilí ukončiť súdne konanie spravodlivo a bez zbytočných prieťahov,", ale len v prípade, že kontakt sudcu s takouto osobou mal preukázateľne vplyv na nestranné a nezávislé rozhodnutie sudcu v spore. Aj tak by v tomto prípade asi mohlo dôjsť k potrestaniu sudcu za porušenie zásady nestrannosti a nezávislosti sudcu a nie konkrétne za vzťah k tejto osobe.

Dátum zverejnenia analýzy: 06.04.2014
success
error