DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivan Šimko

KDH

Justičná reforma naozaj prebehla pred 12 rokmi, zmenila sa Ústava, vytvoril sa nový orgán súdnej moci, Súdna rada

Justicné reformy - 07.04.2014
Pravda

Veľká novela Ústavy SR, ktorú má Ivan Šimko na mysli, bola prijatá ako ústavný zákon 90/2001 Z.z. (.pdf) s platnosťou od 23. februára 2001, pričom väčšina jej ustanovení nadobudla účinnosť až 1. júla 2001, to znamená pred trinástimi rokmi. 

Zmeny (.pdf, str. 24-26) ktoré opisuje Šimko, sa v nej skutočne zaviedli, ako napr. "významné zmeny v súdnom systéme," a preto naozaj môžeme hovoriť o "justičnej reforme", hoci jej účinky nehodnotíme. V rámci reformy skutočne došlo k vzniku Súdnej rady ako nového ústavného orgánu.

O úprave tohto orgánu v ústave hovorí článok 88 ústavného zákona 90/2001 Z.z.:
"88. Za čl. 141 sa vkladá čl. 141a, ktorý vrátane nadpisu znie:
Čl. 141a
Súdna rada Slovenskej republiky
(1) Predsedom Súdnej rady Slovenskej republiky je predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Jej ďalšími členmi sú a) ôsmi sudcovia, ktorých volia a odvolávajú sudcovia Slovenskej republiky,
b) traja členovia, ktorých volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky,
c) traja členovia, ktorých vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky,
d) traja členovia, ktorých vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky.
(2) Za člena Súdnej rady Slovenskej republiky podľa odseku 1 písm. b) až d) možno ustanoviť osobu, ktorá je bezúhonná a má vysokoškolské právnické vzdelanie a najmenej 15 rokov odbornej praxe.
(3) Funkčné obdobie členov Súdnej rady Slovenskej republiky je päť rokov. Tú istú osobu možno zvoliť alebo vymenovať za člena Súdnej rady Slovenskej republiky najviac v dvoch po sebe nasledujúcich obdobiach.
(4) Do pôsobnosti Súdnej rady Slovenskej republiky patrí
a) predkladať prezidentovi Slovenskej republiky návrhy kandidátov na vymenovanie sudcov a návrhy na odvolanie sudcov,
b) rozhodovať o pridelení a preložení sudcov,
c) predkladať prezidentovi Slovenskej republiky návrhy na vymenovanie predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a návrhy na ich odvolanie,
d) predkladať vláde Slovenskej republiky návrhy kandidátov na sudcov, ktorí by mali pôsobiť za Slovenskú republiku v medzinárodných súdnych orgánoch,
e) voliť a odvolávať členov disciplinárnych senátov a voliť a odvolávať predsedov disciplinárnych senátov,
f) vyjadrovať sa o návrhu rozpočtu súdov Slovenskej republiky pri zostavovaní návrhu štátneho rozpočtu,
g) ďalšia pôsobnosť, ak tak ustanoví zákon.
(5) Na prijatie uznesenia Súdnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov.
(6) Podrobnosti o spôsobe ustanovenia členov Súdnej rady Slovenskej republiky, o jej pôsobnosti, o organizácii a o vzťahoch k orgánom správy súdnictva a k orgánom sudcovskej samosprávy ustanoví zákon.“

Dátum zverejnenia analýzy: 06.04.2014
success
error