DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Tomáš Borec

Nestraníci

Ten návrh, ktorý pripravilo Ministerstvo spravodlivosti s ďalšími expertmi, bol v pôvodnej verzii, obsahoval určité veci, ktoré už neobsahuje terajšia verzia. Zmenili sa tam otázky v rozsahu povedzme kompetencií prezidenta, potom v oblasti povedzme sudcovskej imunity a taktiež sa rieši otázka, respektíve v tomto novom návrhu už nie je preverovanie sudcovskej spôsobilosti.

Justicné reformy - 07.04.2014
Pravda

Je pravdou, že návrh pripravený Ministerstvom spravodlivosti a upravená verzia predložená poslancami Paškom a Hrušovským sa výrazne líšia. Tieto odlišnosti sa skutocne týkajú kompetencií prezidenta (pôvodný návrh ich rozširuje, nový obmedzuje), preverovania sudcovskej spôsobilosti (ktorá bola z poslaneckého návrhu vypustená), a obmedzenie sudcovskej imunity okrem prípadov rozhodovacej cinnosti v poslaneckom návrhu.  

Rozdiel medzi legislatívným návrhom vypracovaným Ministerstvom spravodlivosti a návrhom poslancov Pavla Pašku a Pavla Hrušovského spocíval v kompetenciách prezidenta vo vztahu k Súdnej rade SR. Rezortný návrh pridával prezidentovi právomoc vymenúvat a odvolávat predsedu Súdnej rady.Ten poslanecký narhoval zrušit funkciu predsedu Súdnej rady podla doterajších predpisov, teda kumuláciu funkcií predsedu Súdnej rady SR a Najvyššieho súdu SR, a tiež odobrat prezidentovi právomoc menovat clenov Súdnej rady SR.3.   V cl. 102 ods. 1 písmeno t) znie:

 „t) vymenúva a odvoláva sudcov, predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, generálneho prokurátora a prijíma slub sudcov,“..

K bodu 3

Navrhuje sa, aby prezident Slovenskej republiky od úcinnosti tohto ústavného zákona už clenov Súdnej rady Slovenskej republiky nenavrhoval.

K bodu 11

 

Zakotvuje sa, aby funkcia predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky ustanoveného podla doterajších predpisov zanikla dnom zvolenia predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky podla tohto ústavného zákona.  Clenstvo dalších clenov súdnej rady zvolených Národnou radou Slovenskej republiky podla doterajších predpisov zanikne k 31. októbru 2014. Clenstvo clenov súdnej rady vymenovaných prezidentom Slovenskej republiky podla doterajších predpisov zanikne 31. októbra 2014.  K tomuto termínu zanikne aj clenstvo clenov súdnej rady vymenovaných vládou podla doterajších predpisov. Vo svojich funkciách zostávajú doterajší clenovia súdnej rady zvolení sudcami podla doterajších predpisov, pricom na ich clenstvo sa vztahujú doterajšie predpisy.

Rezortný návrh:

K bodu 2

Do kompetencií prezidenta Slovenskej republiky sa navrhuje doplnit dalšia, a to vymenovanie a odvolanie predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky. Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorá súvisí s novým spôsobom kreovania predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky.

K bodu 7

Navrhuje sa nový spôsob kreovania funkcie predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky. Podstata navrhovanej zmeny spocíva v tom, že predsedom Súdnej rady Slovenskej republiky nebude automaticky predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z titulu funkcie predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ale predseda Súdnej rady Slovenskej republiky bude vymenovaný prezidentom Slovenskej republiky. 


Zámerom rezortného návrhu novely ústavného zákona skutocne bolo zavedenie preverovania sudcovskej spôsobilosti.

„Cl. 154d
(1) Podmienka sudcovskej spôsobilosti sa vztahuje aj na sudcu ustanoveného do funkcie pred 1. júlom 2014. O splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti sudcu ustanoveného do funkcie pred 1. júlom 2014 rozhoduje na základe podkladov podla cl. 141a ods. 7 a vyjadrenia sudcu Súdna rada Slovenskej republiky uznesením. Súdna rada Slovenskej republiky je povinná rozhodnút uznesením najneskôr do 31. decembra 2015. Podrobnosti o rozhodovaní Súdnej rady Slovenskej republiky, o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti, vrátane spôsobu vyjadrenia sudcu k podkladom, ustanoví zákon.

(3) Ak sudca ustanovený do funkcie pred 1. júlom 2014 nesplna predpoklady sudcovskej spôsobilosti, jeho funkcia zanikne najneskôr právoplatnostou rozhodnutia ústavného súdu, ktorým stažnost podla odseku 2 zamietne.

Súdna rada Slovenskej republiky bude oprávnená rozhodovat aj o splnení predpokladu sudcovskej spôsobilosti u kandidáta na vymenovanie za sudcu. V tomto prípade ide o formálno-právne vyjadrenie orgánu, ktorý bude mat rozhodovaciu právomoc pri posudzovaní splnenia novo zavádzaného predpokladu vymenovania za sudcu – sudcovskej spôsobilostiJedine Súdna rada Slovenskej republiky bude oprávnená posúdit a rozhodnút o tom, ci kandidát na funkciu sudcu splna predpoklad sudcovskej spôsobilosti. Je neprípustné, aby o splnení tohto predpokladu rozhodoval iný orgán ako orgán súdnej moci, co zodpovedá ustálenej judikatúre Ústavného súdu Slovenskej republiky, ci medzinárodných súdnych orgánov, ako aj medzinárodným štandardom a odporúcaniam nadnárodných sudcovských organizácií.

Poslanecký návrh takúto zmenu neobsahuje.


Rovnako sa návrhy líšia aj v ustanovení o sudcovskej imunite.

Je pravda,že z poslaneckého návrhu vypadla sudcovská imunita z cl.145 ods 2. V rezortnom sa o nej totiž jednoznacne hovorí práve vdaka pridanej vete k vyššie uvedenému clánku. 

Rezortný návrh:

V cl. 145 odsek 2 znie:

„(2) Za sudcu môže byt vymenovaný obcan Slovenskej republiky, ktorý je volitelný do Národnej rady Slovenskej republiky, dosiahol vek 30 rokov, má vysokoškolské právnické vzdelanie a splna predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ktoré dávajú záruku, že funkciu sudcu bude vykonávat riadne. Dalšie predpoklady na vymenovanie za sudcu a jeho funkcný postup, ako aj rozsah imunity sudcov ustanoví zákon.“.

Poslanecký návrh:

Predkladaný návrh v tomto smere zrovnoprávnuje sudcov s ostatnými obcanmi štátu a ponecháva im imunitu len za ich rozhodovaciu cinnost. (dôvodová správa)

Na základe uvedených skutocnosti,že došlo ku zmenám vo vztahu rezortného a poslaneckého návrhu novely ústavného zákona vo všetkých Borecom spomínaných oblastiach, hodnotí Demagog.SK výrok ako pravdivý.

Dátum zverejnenia analýzy: 06.04.2014
success
error