DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Mikolaj

SNS

Nerád opravujem pána poslanca (Fronca, pozn.), ale to sa už opäť deje, pretože až 50% finančných prostriedkov na vysoké školy sa alokuje podľa vedecko-výskumnej činnosti už v súčasnosti.

Slovenské školstvo - 09.12.2013
Nepravda

Výrok hodnotíme ako nepravdivý, pretože podľa dostupných údajov nie je v súčasnosti 50% finančných prostriedkov na vysoké školy alokovaných podľa vedecko-výskumnej činnosti. Ján Mikolaj uvádza, že až 50% prostriedkov určených pre vysoké školy sa prerozdeľuje podľa vedecko-výskumnej činnosti. Na rok 2013 bolo pre vysoké školy vyčlenených cca 443 mil. eur, pričom kapitola výdavkov na vedecko-výskumnú činnosť predstavovala financie v objeme cca 144 mil. eur, čo znamená 32% podiel z celkového objemu financií.

Metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2013 uvádza nasledovné:

Podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, §89 ods. 2 pozostáva finančná podpora zo štátneho rozpočtu pre verejnú vysokú školu z nasledujúcich štyroch dotácií poskytovaných na základe zmluvy: 
a) dotácia na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov,
b) dotácia na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť,
c) dotácia na rozvoj vysokej školy,
d) dotácia na sociálnu podporu študentov

V rozpočte kapitoly ministerstva je na program 077 - Vysokoškolské vzdelávanie a veda, sociálna podpora študentov vysokých škôl určený objem vo výške 449 874 355 eur, z toho pre vysoké školy sú vyčlenené dotácie v objeme 443 424 063 eur.

Dotácie vysokým školám sú v rozpočte kapitoly ministerstva na rok 2013 rozpočtované v rámci programu 077 - Vysokoškolské vzdelávanie a veda, sociálna podpora študentov vysokých škôl. Rozpis dotácií štátneho rozpočtu vysokým školám pozostáva z nasledovných podprogramov a prvkov v objeme:

a) Podprogram 077 11 - Poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a zabezpečenie prevádzky vysokých škôl – 233 341 471 eur
b) Podprogram 077 12 - Vysokoškolská veda a technika – 144 626 231 eur 
c) Podprogram 077 13 - Rozvoj vysokého školstva – 5 994 692 eur
d) Podprogram 077 15 – Soc. podpora študentov vysokých škôl – 59 461 669 eur 

Podiel podprogramu Vysokoškolská veda a technika z celkového objemu vyčlenených financií teda predstavuje 144 626 231 / 443 424 063 = 32,6%

Dátum zverejnenia analýzy: 08.12.2013
success
error