DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

Zákon o potravinárstve veľmi sprísňuje podmienky predaja potravín a kvality potravín, kde hrozia okrem iného zatvorenia predajní a kde hrozia tak isto vysoké pokuty. Pokuty v prípade nekvalitných potravín pri druhovom zistení sú minimálne 1 milión eur.

Ministerské rodinkárstvo, potraviny a problémy polnohospodárov - 07.10.2013
Pravda

Je pravdou, že zákon o potravinách sprísňuje pokuty a podmienky. Pri druhom, opakovanom porušení môže dôjsť k uloženiu pokuty vo výške minimálne jeden milión eur. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách, bol prijatý vo februári 2013. O zmenách,resp.sprísnení vo výške pokút svedčí znenie nasledujúcich paragrafov, nie však výlučne všetky. Novela zákona o potravinách zvyšuje pokuty. Konkrétne ide o body 13; 15; 20; 21; 23; 24; 26; 27. Pokuty sa v niektorých prípadoch zvyšujú viac ako 10-násobne. 

Konsolidované znenie zákon o potravinách.

"(7) Ak do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola pokuta uložená podľa odseku 4, orgán úradnej kontroly potravín uloží pokutu od 1 000 000 eur do 5 000 000 eur."

Vládny návrh zákona kritizovala aj RÚZ (Republiková únia zamestnávateľov). "Hroziace následky ukladania takýchto pokút môžu byť až katastrofálne. Pokuta vo výške 1 milión eur je prakticky likvidačná pre väčšinu maloobchodných predajní v SR, pretože výšku týchto pokút je orgán kontroly povinný zo zákona uložiť každému prevádzkovateľovi maloobchodu, a to bez ohľadu na skutočnosť, či ide o právnickú osobu – obchodný reťazec, alebo o fyzickú osobu (FO) – malého podnikateľa obvykle s 1 až 2 zamestnancami," zdôvodnili v materiáli zamestnávatelia.

O hrozbe pozastavenia alebo zatvorenia prevádzky hovorí  § 20 v ods.12., ktorý sa novelou do zákona vkladá. 

„(12) Orgán úradnej kontroly potravín je na základe výsledkov úradnej kontroly potravín pri zistení ohrozenia zdravia alebo života spotrebiteľa oprávnený nariadiť prevádzkovateľovi 

a) okamžité stiahnutie potraviny z trhu,12aa)
b) zničenie potraviny na jeho náklady,12aa)
c) znehodnotenie potraviny použitím chemických
prostriedkov alebo mechanických prostriedkov, ktoré
znemožňujú opätovné umiestenie takejto potraviny
na trh,
d) oznámiť upozornenia na riziká nebezpečných potravín,

e) pozastavenie prevádzky alebo zatvorenie prevádzkarne,

celkom alebo sčasti,12ab) ak nie je možné odstrániť
zistené nedostatky bezodkladne, najmä pri
1. uvádzaní na trh potravín po dátume spotreby,
2. zistení prítomnosti hlodavcov, vtákov alebo hmyzu
v akomkoľvek štádiu vývoja, alebo príznakov
ich prítomnosti,
3. nedodržiavaní podmienok skladovania potravín,
4. zistení potravín neznámeho pôvodu,
5. prebaľovaní potravín po skončení dátumu spotreby,
po dátumeminimálnej trvanlivosti, na zmenenie
krajiny pôvodu alebo v neschválenej prevádzkarni

Dátum zverejnenia analýzy: 06.10.2013
success
error