DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

O tom či to bude interné alebo externé výberové konanie rozhoduje osobný úrad o tom predsa nerozhoduje minister. Čiže tam je menovaná komisia, ktorá musí rozhodnúť či títo ľudia spĺňajú všetky podmienky, zákonné podmienky na to, aby sa na funkciu dostal..

Ministerské rodinkárstvo, potraviny a problémy polnohospodárov - 07.10.2013
Pravda

O Vyhlásení o spôsobe výberového konania (vnútorné, externé) informuje služobný úrad vo všeobecne dostupných prostriedkoch komunikácie. O samotnom výbere rozhoduje výberová komisia, vyhodnocujúca zákonné podmienky uchádzačov o štáto-zamestnanecké miesto. Osobný úrad je organizačný útvar služobného úradu a plní úlohy, ktoré vyplývajú služobnému úradu zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a z právnych vzťahov upravujúcich služobný pomer. Vzhľadom na to, že Osobný úrad je organizačný útvar služobného úradu a zaoberá pracovnoprávnymi vzťahmi, výrok Jahnátka hodnotíme ako pravdivý. 

 Zákon č. 400/2009 Z.z. NR SR o štátnej službe konkrétne  § 22 o výberovom konaní uvádza:

§ 22 Výberové konanie

(5) Vonkajším výberovým konaním sa overujú schopnosti, osobnostné vlastnosti a odborné znalosti uchádzača, ktoré sú potrebné alebo vhodné vzhľadom na povahu činností, ktoré štátny zamestnanec vykonávať na príslušnom štátnozamestnaneckom mieste. Výberové konanie uskutočňuje výberová komisia.

(8) Vnútorné výberové konanie vyhlasuje služobný úrad vo všeobecne prístupných prostriedkoch komunikácie v služobnom úrade a na mieste, ktoré je prístupné všetkým štátnym zamestnancom služobného úradu. Na vnútorné výberové konanie sa primerane vzťahujú ustanovenia odsekov 2 až 7.


(9) Podrobnosti o výberovom konaní, najmä o prihlásení sa do výberového konania, vykonaní výberového konania, vyhodnotení výsledkov výberového konania, o spôsobe vytvorenia výberovej komisie a o jej zložení upraví služobný predpis, ktorý vydá služobný úrad.

§ 14 

Osobný úrad 

(1) Osobný úrad je organizačný útvar služobného úradu v priamej riadiacej pôsobnosti vedúceho úradu. Osobný úrad zabezpečuje plnenie úloh, ktoré vyplývajú služobnému úradu zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a z právnych vzťahov upravujúcich služobný pomer

Tento postup je definovaný aj služobnými predpismi Ministerstva pôdohospodárstva SR.

Dátum zverejnenia analýzy: 06.10.2013
success
error