DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jozef Dvonč

Nestraníci

My sme predložili materiál o riešení spoločenských problémov (v mestskej časti Dražovce) ...

Nitra: komunálne voľby - 27.10.2018
Pravda

Jozef Dvonč predložil dňa 4. septembra 2018 materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre, ktorým je petícia za riešenie spoločenských problémov obyvateľov mestskej časti Nitra - Dražovce. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Petíciu podpísalo 1000 občanov a prerokovaná bola 13. septembra 2018. Petícia obsahuje osem požiadaviek: 
  1. "Žiadame revitalizovať mestskú časť Nitra – Dražovce ako „tradičnú dedinu“ s využitím jej prírodných, historických, kultúrnych hodnôt, so zameraním na rozvoj turizmu a agroturizmu.
  2. Žiadame dodržať verejný prísľub primátora, ktorý bol daný na verejnom zhromaždení dňa 16.12.2015, preinvestovať 4 mil. € do mestskej časti Dražovce, ako najviac zasiahnutej strategickou investíciou JLR.
  3. Žiadame, aby mestská polícia prijaté oznámenia nebagatelizovala, aby ich prešetrila, vyhodnotila a nezverejňovala oznamovateľa. Zároveň oznamovateľa odborne poučila a v prípade potreby vec postúpila kompetentným orgánom.
  4. Žiadame kompetentné mestské orgány o zvýšenie preventívnych aktivít v oblasti drogovej závislosti a kriminality.
  5. Žiadame zvýšenie počtu kamier v mestskom kamerovom systéme min. o 10 kusov.
  6. Žiadame, aby sa dodatočne neschvaľovali čierne stavby na bývanie a nezákonné užívanie stavieb na cudzích pozemkoch.
  7. Žiadame preskúmať a prehodnotiť efektivitu vzdelávacieho procesu v ZŠ Ščasného.
  8. Žiadame vytvoriť samostatný volebný obvod Dražovce."

Petícia reaguje na sťažnosti obyvateľov mestskej časti Dražovce týkajúce sa bezpečnosti. Podľa mestského poslanca za Dražovce Pavla Vargu majú problémy spôsobovať pracovníci blízkeho priemyselného parku pochádzajúci z cudziny ako aj miestni neprispôsobiví občania. Varga pre denník SME povedal, že na stráženie dražovských viníc, kde má často dochádzať ku krádežiam a poškodzovaniu úrody, oslovili neregistrovanú polovojenskú organizáciu Slovenských brancov. Náčelník mestskej polície Erik Duchoň sa vyjadril, že od marca 2018 je v mestskej časti posilnená hliadková činnosť. O pôsobení brancov Duchoň nevedel.

V správe o činnosti Mestskej polície za rok 2017 sa uvádza, že v Dražovciach na ulici J. Zelenáka bola vykonaná preventívno-bezpečnostná akcia, keďže v tejto lokalite boli hlásené sťažnosti na správanie neprispôsobivých osôb (.pdf, s. 8). V Dražovciach je nainštalovaná jedna kamera mestského kamerového systému, ďalšie kamery by mali pribudnúť v budúcnosti. Ďalšie preventívno-bezpečnostné akcie mestská polícia vykonala v mestských častiach Dolné Krškany, Orechov dvor, Mlynárce a Staré mesto, kde takisto bolo hlásených väčšie množstvo sťažností na nevhodné správanie.

Dátum zverejnenia analýzy: 26.10.2018
success
error