DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Andrea Turčanová

KDH

Takže máme 3 denné stacionáre, 5 denných centier, máme 2 zariadenia pre seniorov, pripravujeme rekonštrukciu zariadenia pre seniorov Cemjata, pretože tá už nespĺňa štandardy dnes a nespĺňa vlastne ani podmienky, ktoré ukladá vyhláška.

Prešov: komunálne voľby - 24.10.2018
Pravda

Zoznam funkčných denných stacionárov, denných centier a zariadení pre seniorov sa nachádza na webovej stránke mesta Prešov a v registri poskytovateľov sociálnych služieb. Celkovo ide o dve centrá prevádzkujúce aj denný stacionár aj denné centrum na Sabinovskej a Slánskej ulici. Ďalej ide o jeden denný stacionár v Nákupnom stredisku Opál a tri denné centrá nachádzajúce sa v nákupnom centre Družba, na Jiráskovej ulici a Popradskej ulici. V Prešove sa nachádzajú dve zariadenia pre seniorov - zariadenia Náruč a Harmónia (Cemjata). Práve toto zariadenie plánuje mesto zrekonštruovať tak, aby budovy areálu "spĺňali všetky legislatívne požiadavky pre zariadenie pre seniorov" (.pdf, s. 7). Výrok hodnotíme ako pravdivý.

V januári 2017 boli zriadené dva nové denné stacionáre pre seniorov, a to na Zemplínskej a Sabinovskej ulici. Prvý spomínaný stacionár zriadili v priestoroch v časti nákupného centra na sídlisku Sekčov, ktoré mesto prenajímalo na komerčné účely. Denný stacionár na Sabinovskej ulici vznikol v už existujúcom Dennom centre - bývalom klube dôchodcov.

V Prešove sa nachádzajú dve mestské zriadenia pre seniorov. Prvé zariadenie pre seniorov HARMÓNIA, ktoré sa nachádza v rekreačnej oblasti Cemjata a druhé zariadenie NÁRUČ, ktoré sa nachádza na Veselej ulici v Prešove.

Dňa 15. mája 2018 zverejnilo mesto Prešov Výzvu na predkladanie ponúk na zákazku, ktorou predmetom je vypracovanie urbanisticko-architektonickej štúdie komplexného rozvoja východnej časti jestvujúceho areálu sociálnych služieb – Zariadenia pre seniorov Harmónia v lokalite Cemjata. Štúdia by mala preukázať "maximálne využitie disponibilného potenciálu riešeného územia pre poskytovanie sociálnych služieb formou dostavieb, prístavieb, nadstavieb, rekonštrukcií jestvujúcich objektov a formou novostavieb nových objektov spĺňajúcich podmienky platnej legislatívy, predovšetkým zákona č.448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č. 259/2008 Z. z." (.pdf, s. 1).

Ako uvádza Komunitný plán sociálnych služieb mesta Prešov na roky 2018-2025, "Objekt ZpS Harmónia v súčasnosti nespĺňa podmienky vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej „MZ SR“) Komunitný plán sociálnych služieb mesta Prešov na roky 2018–2025 81 č. 210/2016 Z. z. z 30. 5. 2016, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MZ SR č. 259/2008 Z. z.o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia (v platnosti od 1.10.2017). V lokalite Cemjata doposiaľ neexistuje verejný vodovod, verejná kanalizácia ani plynofikácia. Problémom je fakt, že napájacie zdroje inžinierskych sietí sú vzdialené aj niekoľko kilometrov od miesta napojenia. Všetky domy v areáli zariadenia pre seniorov sú v neuspokojivom stavebno-technickom stave" (.pdf, s. 81).

Túto zákazku vyhralo Architektonické štúdio Atrium, spol. s r.o. zo sídlom v Košiciach, s ktorým bolo dňa 20. júna 2018 podpísaná zmluva.

Dátum zverejnenia analýzy: 23.10.2018
success
error