DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Gabriela Matečná

My platíme všetkým žiadateľom, európska legislatíva dokonca to hovorí, všetkým žiadateľom, ktorí podajú žiadosť. Ak splnia podmienky a kritéria pridelenia tejto platby, ktorá je z prvého piliera, tak tie platby dostanú. Až následne ak sa zistí chyba po administratívnej kontrole, tak sa znižuje výmera, dávajú sa sankcie. Ak sa zistí chyba po kontrole na mieste, tých päť alebo desať percent žiadateľov, ktorí sa skontrolujú GPS alebo cez satelitné okná, tak vtedy nastane samozrejme tá sankcia.

Ministerky na TA3 - 09.04.2018
Pravda

Výrok hovorí o podmienkach na získanie priamych platieb, ktoré sú nazývané aj ako prvý pilier spoločnej poľnohospodárskej politiky EU (SPP). Zákon 342/2014 Z.z. v § 2 hovorí, že za určitých ďalej špecifikovaných podmienok, môžu byť priame platby poskytnuté aj žiadateľovi, ktorý nespĺňa podmienky. Usmernenie MPRV SR č. 1376/2018-640 ďalej vymedzuje situácie, v ktorých môže dojsť k sankciám za neplnenie podmienok alebo porušenie pravidiel na poskytnutie priamych platieb. Podľa nariadenia Európskej komisie kontrola na mieste musí byť vykonaná minimálne u 5 % príjemcov priamych podpôr. Väčšina žiadateľov vybraných na túto kontrolu (75 až 80 percent) nesmie byť vybraná náhodne, ale na základe rizikovej analýzy. Tieto kontroly PPA vykonáva prostredníctvom kontroly územia pomocou GPS zariadení a taktiež prostredníctvom diaľkového prieskumu Zeme za využitia satelitných snímkov. Tieto kontroly predchádzajú niekoľkostupňové administratívne kontroly, ktoré sú vykonávané pre overenie plnenia podmienok oprávnenosti, teda sú vykonané v prípade každej žiadosti. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

Podľa ods. 8 § 2 zákona 342/2014 Z.z. sa priame platby poskytnú aj žiadateľovi, ktorý nespĺňa podmienky podľa odseku 7 písm. c) ale na poľnohospodárskej ploche vykonáva minimálnu činnosť podľa § 6, t. j. žiadateľ je povinný v roku, v ktorom podal žiadosť trvalo zabezpečovať udržiavanie trvalého trávnatého porastu. Zabezpečovaním sa rozumie činnosť, ktorá zabráni rozširovaniu samonáletov drevín, inváznych druhov rastlín a húževnatých burín.

Usmernenie MPRV SR č. 1376/2018-640 k nariadeniu vlády SR č. 342/2014 Z.z. (.pdf, s. 33 - 42) v § 14 hovorí o znižovaní, úprave a odňatí priamych platieb. 

Podľa Štatútu PPA (.pdf, s. 4) agentúra okrem iného: 
e) vykonáva predbežnú a priebežnú finančnú kontrolu na účely posúdenia žiadosti
o poskytnutie podpory podľa zákona č. 543/2007 Z. z. a overenie plnenia podmienok na jej poskytnutie, ak osobitný predpis neustanovuje inak,
f) vykonáva následnú finančnú kontrolu v rozsahu zodpovedajúcom 5 % objemu poskytnutých finančných prostriedkov na Sektorový operačný program pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Dátum zverejnenia analýzy: 09.04.2018
success
error