DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Gabriela Matečná

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy na Slovensku spravuje práve tento register pozemkov od roku 2003.(...) V ostatných alebo v iných členských krajinách tento útvar geoinformatiky a diaľkového prieskumu územia priamo patrí pod pôdohospodárske platobné agentúry. Rakúsko, Nemecko.

Ministerky na TA3 - 09.04.2018
Pravda

Výrok hovorí o Výskumnom ústave pôdoznalectva a ochrany pôdy (VÚPOP), ktorý plní viacero úloh v rámci výskumu a vývoja, činnosti v rámci verejného záujmu ale plní aj služby občanom. Okrem iného prevádzkuje aj portál podnemapy.sk na ktorom majú občania prístup k poľnohospodárskym informáciám o konkrétnych pôdnych parcelách. Táto stránka je registrom poľnohospodárskych pôdnych blokov, ktorý bol na poverenie ministerstva pôdohospodárstva vybudovaný VÚPOP počas rokov 2002 a 2003 (.pdf, s. 7). VÚPOP vykonáva niekoľko činností pre Pôdohospodársku platobnú agentúru, ktorá je zodpovedná za administratívu a poskytnutie podpory poľnohospodárom. Pre porovnanie, v Nemecku a Rakúsku sú skutočne príslušné ministerstvá poľnohospodárstva zodpovedné za administráciu a spravovanie európskych fondov zameraných na rozvoj vidieka a podporu poľnohospodárstva. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý. 

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy (VÚPOP) na Slovensku plní v rámci verejného záujmu MPaRV SR a štátnej správy tieto odborné činnosti:
- vypracovanie odborných stanovísk a návrhov Pôdnej služby pri ochrane a využívaní poľnohospodárskych pôd v zmysle platnej legislatívy
- prevádzkovanie a aktualizáciu Identifikačného systému produkčných blokov na poľnohospodárskej pôde (LPIS)
- tvorbu GIS vrstiev LPIS súvisiacich s kontrolou dotácií a s podporou rozhodovania v rezorte pôdohospodárstva
- výkon delegovaných činností z Pôdohospodárskej platobnej agentúry metódou diaľkového prieskumu Zeme
- aplikáciu národného systému pre odhad úrod a produkciu poľnohospodárskych plodín
- monitoring kvality závlahových a drenážnych vôd
- aktivity vyplývajúce z plnenia požiadaviek dusičnanovej smernice v podmienkach SR

V rámci kontraktu medzi VÚPOP a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (PPA) plní VÚPOP tieto odborné úlohy
- kontrola oprávnenosti poberania dotácií na plochu metódou DPZ 
- mapový server GIS-Infoservis pre potreby PPA a ostatné služby 
- spracovanie a vyhodnotenie kontrol na mieste

Pre MPaRV SR zabezpečuje VÚPOP okrem iného aj aktualizáciu, správu a administráciu informačného systému geopriestorových žiadostí o podporu. 

VÚPOP prevádzkuje aj portál podnemapy.sk, na ktorom si široká verejnosť môže online prezrieť informácie o poľnohospodárskej pôde. Dostupný je aj Register pôdy na ktorom si verejnosť môže po zadaní čísla LPIS dielu prezrieť na čo sa konkrétna parcela využíva. 

Pre porovnanie, v Nemecku je Federálne ministerstvo pre hospodárstvo a technologie (Federal Ministry for Economic Affairs and Energy) zodpovedné za financovanie projektov v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a Európskeho námorného a rybárskeho fondu. (.pdf, str. 2-3) Rovnako je tomu aj v Rakúsku, kde Ministerstvo poľnohospodárstva a životného prostredia (Federal Ministry of Sustainability and Tourism) koordinuje spravovanie Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Dátum zverejnenia analýzy: 09.04.2018
success
error