DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Gabriela Matečná

Každý členský štát má povinnosť skontrolovať minimálne 5% žiadateľov. Slovenská republika kontroluje 10% žiadateľov. To sú kontroly takzvané kontroly na mieste. Pomedzi to sa robia kontroly administratívne. Tých robí Pôdohospodárska platobná agentúra 100%.

Ministerky na TA3 - 09.04.2018
Neoveriteľné

Je pravdou, že každý členský štát Európskej únie je povinný skontrolovať aspoň 5% žiadateľov o agrodotácie. Presný údaj o tom, koľko žiadateľov o dotácie je kontrolovaných na Slovensku nie je dostupný ani na stránkach Ministerstva pre pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka ani na stránke Slovenskej pôdohospodárskej agentúry (PPA). PPA uvádza, že každá žiadosť prechádza niekoľko stupňovou administratívnou kontrolou, no tento fakt nie je možné jednoznačne overiť. Vzhľadom k tomu, že vo výroku sa nachádzajú aj nedohľadateľné fakty, označujeme ho ako neoveriteľný.

Urobiť kontrolu tisíciek príjemcov európskych platieb naraz na mieste nie je podľa riaditeľky odboru rizikovej analýzy, L. Vágnerovej, možné. Pri takzvaných priamych podporách by napríklad muselo byť skontrolovaných až 16 tisíc žiadateľov. Európska komisia požaduje, aby takýmto spôsobom kontroly bolo overených minimálne 5 percent príjemcov priamych podpôr. Na takúto kontrolu nesmie byť väčšina žiadateľov (75-80 %) vybraných náhodne. Ich výber je uskutočnený na základe predchádzajúcej rizikovej analýzy. Riziková vzorka bola spočiatku vyberaná odhadom expertov, a teda na základe subjektívneho odhadu expertných pracovníkov agentúry, čo sa neskôr ukázalo ako nedostatočne efektívne z hľadiska splnenia požiadaviek Európskej komisie. Táto metóda bola preto neskôr nahradená viacrozmernou štatistickou analýzou dát.

Kontroly žiadateľov priamych platieb sa uskutočňujú na základe pravidiel krížového plnenia, ktoré sú platné od 1. januára 2009. Jedná sa o súbor požiadaviek a noriem životného prostredia, zmeny klímy, dobrého poľnohospodárskeho stavu pôdy, verejného zdravie a zdravia zvierat a rastlín, a tiež dobrých životných podmienok pre chované zvieratá.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky uvádza, že žiadatelia o priame platby musia plniť všeobecné podmienky oprávnenosti a tak isto aj konkrétne podmienky na jednotlivé platby. Na Slovensku vykonáva kontrolu podmienok krížového plnenia PPA a ňou poverené organizácie ako Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky a Štátna veterinárna a potravinová správa SR. Porušenie podmienok môže viesť ku kráteniu priamych platieb vo výške 3% až 5% pričom opakované nedodržiavanie podmienok môže viesť až k 15% kráteniu.

Podľa PPA sú na overenie podmienok oprávnenosti a overenia pravidiel krížového plnenia na žiadostiach vykonávané niekoľko stupňové administratívne kontroly.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka na svojej stránke nemá zverejnené informácie o počte žiadateľov o agrodotácie za rok 2017 a ani o počte vykonaných kontrol. Či Slovenská republika kontroluje 10% žiadateľov preto nemožno overiť.

Webová stránka Slovenskej pôdohospodárskej agentúry ponúka možnosť vyhľadať si konkrétnu podanú žiadosť v prípade, že záujemca o túto informáciu pozná konkrétne údaje. Otvorené štatistické údaje sa na stránke nenachádzajú.

Dátum zverejnenia analýzy: 09.04.2018
success
error