DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Gabriela Matečná

Poľnohospodárska platobná agentúra sa skoro výsostne riadi a prideľovanie dotácií, nie sú to dotácie, sú to príspevky na to, aby poľnohospodár udržal svoju existenciu na vidieku, je to základný príjem poľnohospodára, riadi sa pravidlami Európskej únie a nariadeniami a technickými normami. Kontrola je jedným z nich.

Ministerky na TA3 - 09.04.2018
Pravda

Výrok hovorí o náplni práce Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) a skladá sa zo štyroch faktických častí. PPA ako orgán štátnej správy zabezpečuje administratívnu činnosť pri poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve, rybnom hospodárstve, pôdohospodárstve a rozvoji vidieka. PPA ďalej poskytuje tri druhy podpory – priame podpory, projektové podpory a štátnu pomoc. Zatiaľ čo priame a projektové podpory sú priamo naviazané na programy EÚ, štátna podpora je financovaná z rozpočtu SR. Avšak na overenie tvrdenia, že tieto dotácie sú určené na udržanie existencie poľnohospodára a jeho základným príjmom sme nenašli dostatočné informácie. PPA sa riadi jednak legislatívou SR a legislatívou EÚ. Podľa Štatútu PPA je okrem iného zodpovedná aj za vykonávanie finančnej kontroly. Nakoľko sú tri zo štyroch faktických častí výroku pravdivé, výrok hodnotíme ako pravdivý.

PPA je: "akreditovaný orgán štátnej správy a zabezpečuje administratívnu činnosť pri poskytovaní podpory 1) v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve, 2) pre pôdohospodárstvo, rozvoj vidieka a rybné hospodárstvo podľa osobitných predpisov". 

PPA poskytuje tri druhy podpory – priame podpory, projektové podpory a štátnu pomoc. Priame podpory sa vyplácajú z rozpočtu SR a refundujú z rozpočtu EÚ. Medzi priame platby patria prostriedky zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu, Európskeho poľnohospodárskeho programu rozvoja vidieka a zo zdrojov štátneho rozpočtu SR. 

V rámci projektových podpôr PPA v súčasnosti implementuje tri programy – Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 a Operačný program rybné hospodárstvo 2014 – 2020. 

Štátna pomoc v rezorte pôdohospodárstva sa poskytuje podnikateľským subjektom pôsobiacim v poľnohospodárskej prvovýrobe, potravinárstve, lesnom a rybnom hospodárstve. Štátna pomoc sa poskytuje priamou formou (dotáciou) poskytnutím nenávratných prostriedkov štátneho rozpočtu z rozpočtovej kapitoly MPRV SR podnikateľským subjektom; a nepriamou formou v zmysle §5 ods. 2 zákona č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov. Okrem toho môže byť poskytnutá aj minimálna pomoc, ktorá však v priebehu akéhokoľvek obdobia troch fiškálnych rokov neprekročí výšku 15 000 eur pre jeden podnik pôsobiaci v sektore výroby poľnohospodárskych výrobkov, 200 000 eur v sektore spracovania, marketing poľnohospodárskych výrobkov a v sektore lesného hospodárstva a 30 000 eur v sektore rybného hospodárstva. Štátna pomoc sa poskytuje na: 

- činnosti v poľnohospodárskej prvovýrobe
- činnosti v spracovaní poľnohospodárskych výrobkov a výrobe potravinárskych výrobkov
- činnosti v marketingu poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov
- investície na ochranu kultúrneho a prírodného dedičstva nachádzajúce sa v pôdohospodárskych podnikoch
- nápravu škôd spôsobených nepriaznivými poveternostnými udalosťami a živelnou pohromou podľa osobitného predpisu v sektore pôdohospodárstva
- výskum a vývoj v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve
- činnosti v lesnom hospodárstve
- činnosti zamerané na rozvoj vidieka
- zamestnávanie znevýhodnených zamestnancov a značne znevýhodnených zamestnancov
- činnosti v hospodárskom chove rýb

Podľa bodu e) a f) Štatútu PPA je okrem iného jej náplňou práce aj: “vykonávanie predbežnej a priebežnej finančnej kontroly na účely posúdenia žiadosti o poskytnutie podpory a overenie plnenia podmienok na jej poskytnutie a vykonáva následnú finančnú kontrolu v rozsahu zodpovedajúcom 5 % objemu poskytnutých finančných prostriedkov na Sektorový operačný program pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka.” (.pdf, Štatút pôdohospodárskej platobnej agentúry, s. 4)

Spoločnú poľnohospodársku politiku EÚ "... upravujú 4 základné nariadenia, ktoré pokrývajú rozvoj vidieka, financovanie, priame platby poľnohospodárom a trhové opatrenia. Spolu by mali zabezpečiť potravinovú bezpečnosť, presadzovať udržateľné farmárčenie a postupy šetrné k životnému prostrediu, pomáhať rovnovážnemu vývoju a predchádzať tomu, aby sa z vidieckych oblastí stávali hladové doliny."

Dátum zverejnenia analýzy: 09.04.2018
success
error