DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Gabriela Matečná

Ten nový register pôdy sa kreoval v spolupráci s poľnohospodármi vtedy aktívnymi a nad ortofotosnímkami. Z existujúcich 2,4 milióna hektárov poľnohospodárskej pôdy v roku 2003 sa do tohto registra pôdy dostalo len 2,1 milióna hektárov, ktoré sme my potom aj negociovali v Bruseli. Bola to v podstate pôda, ktorá bola uznaná a na ktorej sa mohla vykonávať poľnohospodárska činnosť.

Ministerky na TA3 - 09.04.2018
Neoveriteľné

Register pôdy sa skutočne vytváral za pomoci ortofotosnímok.V roku 2003 sa na Slovensku nachádzalo približne 2,4 milióna hektárov poľnohospodárskej pôdy. Posledná dostupná informácia z Úradu geodézie, kartografie a katastra SR zo začiatku roku 2017 udáva rozlohu poľnohospodárskej plochy o výmere 2,38 milióna hektárov. Informácie o tom, koľko hektárov poľnohospodárskej pôdy sa v roku 2003 dostalo do nového registra nie je dostupná.

Podľa Národného strategického plánu (.pdf, s.13) rozvoja vidieka SR k 31.12.2003 predstavovala rozloha poľnohospodárskej pôdy skutočne 2,4 milióna hektárov.

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy vybudoval počas rokov 2002-2003 na základe poverenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka register poľnohospodárskych pôdnych blokov. Vytvorenie tohto registra predstavovalo základný predpoklad na to, aby slovenskí farmári mohli čerpať finančné prostriedky z fondov Európskej komisie. Register LPIS(Land Parcel Identification System) bol vybudovaný na základe digitálnych ortofotomáp, ktoré nemôžu byť staršie ako päť rokov a tiež referenčnej parcely, prostredníctvom ktorej prebieha celá administrácia a kontrola danej žiadosti (.pdf, s.7). Databáza je udržiavaná v aktuálnom stave, aby mohla odrážať čo najvernejšiu realitu.

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky vydal vo svojej štatistickej ročenke o pôdnom fonde v SR správu, že k 1.januáru 2017 bola rozloha poľnohospodárskej pôdy na Slovensku 2 385 328 milióna hektárov.

Jedná sa o najčerstvejšie sumárne údaje katastra o pôdnom fonde, ktoré sú na webstránke úradu dostupné v čase overovania výroku. Či došlo k zmenšeniu výmery poľnohospodárskej pôdy počas roka 2017 zatiaľ nie je možné overiť.

Niektoré zdroje ako napríklad Hospodárske noviny či Webnoviny vo svojich článkoch uvádzajú, že na Slovensku sa koncom roka 2017 nachádzalo 2,4 milióna hektárov poľnohospodárskej pôdy. Nie je však jednoznačné, či pojednávajú o poľnohospodárskej pôde uznanej na výkon poľnohospodárskej činnosti.

Dátum zverejnenia analýzy: 09.04.2018
success
error