DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Chudík

SMER-SD

To, kde aká trieda vzniká, aký odbor vzniká, o tom hlasuje zastupiteľstvo PSK, kde je 62 poslancov a moje možnosti sú tam veľmi krátke.

Volby 2017 PSK v RTVS - 26.10.2017
Pravda

Zastupiteľstvo vyššieho územného celku tvorí v Prešovskom samosprávnom kraji 62 poslancov a medzi jeho právomoci patrí rozhodovať o počte tried prvého ročníka na stredných školách patriacich do jeho územnej pôsobnosti. Výrok Petra Chudíka hodnotíme ako pravdivý.

Samosprávny kraj má podľa § 4 ods. 1 písm. k) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v pôsobnosti utvárať podmienky na rozvoj výchovy a vzdelávania, najmä v stredných školách, a na rozvoj ďalšieho vzdelávania. Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja je spolu s predsedom PSK orgánom samosprávneho kraja a jeho pôsobnosť je určená zákonom. Zastupiteľstvo PSK tvorí 62 poslancov. Medzi jeho kompetencie v oblasti školstva podľa § 11 ods. 2 písm. c) patrí schvaľovať regionálnu stratégiu výchovy a vzdelávania v stredných školách.

Predseda samosprávneho kraja podľa § 16 zákona nedisponuje právomocami v oblasti školstva. Peter Chudík však kandidoval na post predsedu PSK za stranu Smer SD, ktorá v zastupiteľstve 35 poslancov z celkových 62. Rokovací poriadok Zastupiteľstva PSK stanovil, že je na prijatie uznesenia potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov, na prijatie všeobecne záväzného nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov.

Podľa § 9 musí na zriadenie a správu stredných škôl zastupiteľstvo prijímať všeobecné záväzné nariadenia. Ani nadpolovičná väčšina poslancov za stranu Smer–SD nepomôže predsedovi Petrovi Chudíkovi pri rozhodovaní zastupiteľstva v oblasti školstva, nutná je trojpätinová väčšina poslancov z celkového počtu 62. Návrhy uznesení či všeobecných záväzných nariadení však môžu podávať podľa § 12 ods. 1 písm. a) poslanci aj jednotlivo, takže existuje možnosť ovplyvniť, čo zastupiteľstvo schváli.

Podľa  § 31 ods. 2 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave má samosprávny kraj v kompetencii určovať počet tried prvého ročníka pre stredné školy vo svojej územnej pôsobnosti, a to na účely prijímacieho konania na nasledujúci školský rok. Robí tak po prerokovaní v krajskej rade. Zmyslom tejto právnej úpravy je prispôsobiť vzdelávanie trhu práce.

Dátum zverejnenia analýzy: 25.10.2017
success
error