DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Martina Lubyová

...aké sú zložky platov (...) to sú tarifné, to je zložka, s ktorou sa nedá veľmi pohybovať, to je naozaj tá tarifná nároková, vyrovnanie do minimálnej mzdy v niektorých prípadoch. A tu s týmito zhruba 20-25% sa dá operovať v rámci motivácie. (...) kreditové príplatky dávajú zhruba 3,7% v tejto kategórii. To znamená, že naozaj z tých 25% tie kreditové príplatky majú len malú váhu.

Lubyová a Gröhling v TA3 - 02.10.2017
Pravda

Za prvý polrok 2017 boli na kreditové príplatky vynaložené prostriedky v celkovej hodnote 16 773 918 eur a tvorili približne 3,7 % z celkových finančných prostriedkov vynaložených na mzdy zamestnancov na školách. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.


Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová (nominantka SNS), získala údaje z dokumentu Výsledky spracovania štatistického výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 1-04 za I. polrok 2017 (.pdf).
V rámci neho sa zaoberala spracovanými výsledkami štatistického zisťovania za školy všetkých zriaďovateľov (okrem materských škôl, základných umeleckých škôl a jazykových škôl) (.pdf, s. 2-3). Mzdové prostriedky zamestnancov týchto škôl boli v najväčšej miere zastúpené zložkou tarifný plat, dorovnanie na funkčný plat a doplatok do minimálnej mzdy. Tvorila 72,3 % celku a podľa údajov šlo dokopy o 329 379 304 eur. 

Všetky príplatky (kreditové, osobné; za riadenie a zastupovanie; za špecializované činnosti, triednictvo, začínajúci ped. a odb. zamestnanci; ostatné) tvorili dokopy približne 10,8 % zo všetkých zložiek, a teda 24 530 999 eur. Celková suma mzdových prostriedkov sa v prvom polroku 2017 vyšplhala na 455 446 055 eur.


Dátum zverejnenia analýzy: 01.10.2017
success
error