DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Milan Ftáčnik

Nestraníci

Pokiaľ by si trvalý pobyt do BSK prihlásilo 50 000 nových ľudí, župa by mala o 5 miliónov viac prostriedkov.

Ftácnik, Droba, Frešo a Kusý v diskusii SME - 28.09.2017
Nepravda

Podielové dane sú hlavným príjmom miest a obcí, ktorým štát necháva z vybratej dane určitý podiel na základe vopred stanoveného kľúča. Na veľkosť balíka peniazí má vplyv nielen celkový počet obyvateľov kraja, ale napríklad aj rozloha, dlžka siete ciest druhej a tretej triedy, alebo počet ľudí starších ako 65 rokov. Tím Demagog.SK vyhodnotil situáciu načrtnutú Ftáčnikom a došiel k záveru, že z podielových fondov by kraj získal približne o milión eur väčší balík financií. Výrok tak hodnotíme ako nepravdivý.

Zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy (platný od 1. januára 2016), definuje prerozdelenie podielovej dane v pomere 70% pre obce a 30% pre VÚC. 

Ministerstvo financií uverejňuje každoročne Východiskové štatistické údaje a podiel VÚC na výnose DPFO. Pre rok 2017 bolo pre Bratislavský kraj pridelených 83 611 828 eur, pričom počet obyvateľov k 1. januáru 2016 bol 633 288 (.pdf). Výpočet podielu VÚC definuje Nariadenie vlády v §2 nasledovne:
 
1)Výnos dane podľa § 3 zákona sa rozdelí vyšším územným celkom takto:
a) 15 % podľa počtu obyvateľov vyššieho územného celku s trvalým pobytom na jeho území k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka,
b) 15 % podľa počtu obyvateľov vyššieho územného celku vo veku pätnásť až osemnásť rokov s trvalým pobytom na jeho území k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka,
c) 32 % podľa počtu obyvateľov vyššieho územného celku, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území vyššieho územného celku k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka,
d) 9 % podľa obrátenej hustoty obyvateľstva vyššieho územného celku s trvalým pobytom na území vyššieho územného celku k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka,
e) 20 % podľa dĺžky ciest II. triedy a III. triedy vo vlastníctve vyššieho územného celku k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka,
f) 9 % podľa rozlohy vyššieho územného celku."

Pre každý rok sú určené koeficienty, ktorým sa má vypočítaný výsledok ešte prenásobiť. Pre rok 2017 a pre Bratislavský kraj je to 1,3012. Celkový výnos daní, ktorý sa v roku 2017 rozdelil medzi krajmi, bol na úrovni 756 166 000 eur.

Prepočítali sme podiel BSK podľa vzorca definovaného v zákone pre hypotetickú situáciu, čo by bolo, keby mal kraj o 50 000 obyvateľov viac. Predpokladali sme pritom, že títo ľudia sú občanmi Slovenska (nemení sa celkový počet občanov, ale zanedbali sme vplyv "prehlásenia sa" z iných krajov do BSK a tým aj vplyv na zmenu hustôt ostatných krajov). Ďalším predpokladom je, že ide o ekonomicky aktívnych ľudí, teda neovplyvňujú skupiny 15-18, a skupinu 65+ (opäť ide o zjednodušenie, zanedbali sme možnosť, že by sa s ekonomicky aktívnymi ľuďmi prisťahovali aj ich rodiny, napr. deti vo veku 15-18 rokov). Zmenou 50 000 ľudí by tak bol ovplyvnený celkový počet obyvateľov kraja (bod a) a hustota (bod d): z 309 by sa zmenil na približne 333.

Po zavedení týchto zjednodušujúcich predpokladov sme došli k záveru, že z podielových daní by kraji prináležalo približne 84,6 miliónov eur. Oproti skutočnému stavu, kedy kraj dostal 83,6 milióna tak ide o rozdiel vo výške okolo jedného milióna eur. Z dôvodu zanedbania niekoľkých skutočností je tento výsledok skôr orientačný, avšak Ftáčnikom uvedených plus 5 miliónov je zjavne nadhodnotený odhad.

Dátum zverejnenia analýzy: 26.09.2017
success
error