DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Juraj Droba

SaS

Dnes ak stredná škola vyvíja nejakú podnikateľskú činnosť, resp. zárobkovú činnosť, keďže podnikať nemôže, funguje to tak, že tie peniaze, ktoré zarobí, musí vrátiť späť, a potom sú jej spätne prideľované

Ftácnik, Droba, Frešo a Kusý v diskusii SME - 28.09.2017
Nepravda

Školy majú zákonné oprávnenie vykonávať podnikateľskú činnosť, pričom právne predpisy nezakotvujú povinnosť odovzdať zisk zriaďovateľovi školy. Ten musí dať na podnikateľskú činnosť len súhlas. Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý. 

Podľa § 151 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. je škola a školské zariadenie oprávnené vykonávať podnikateľskú činnosť, ak to neodporuje poslaniu školy. V oblasti vykonávania podnikateľskej činnosti je významný aj metodický pokyn č. 12/2009. V čl. 4 ods. 2, 3 a 4 je pritom uvedené (.rtf, s. 3): 

"(2)Škola, školské zariadenie, ktoré sú rozpočtovými organizáciami, sú oprávnené prekročiť rozpočtový limit výdavkov o zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení.

(3)Zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení odvedie škola, školské zariadenie, ktorá má príspevkovú formu hospodárenia do rezervného fondu.

(4)Zisk z podnikateľskej činnosti použijú školy, školské zariadenia ako doplnkový zdroj ďalšieho rozvoja a skvalitňovania činnosti) na financovanie bežných a kapitálových výdavkov súvisiacich s hlavnou činnosťou."

Začať s výkonom podnikateľskej činnosti však môžu len so súhlasom zriaďovateľa (čl. 2 ods. 2 už citovaného metodického pokynu). 

Školy a školské zariadenia podnikajú najčastejšie v oblasti prednáškových činností, kurzov, seminárov (jazykových, hudobných...), ubytovacích služieb, stravovacích služieb, činností spojených s propagáciou školy, výpožičkami kníh a prenajímaním školských priestorov a zariadení v čase, keď nie sú využívané na výchovno-vzdelávací proces.

Dátum zverejnenia analýzy: 26.09.2017
success
error