DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pavol Frešo

SDKÚ-DS

Niekdajší župan Roman dal do prenájmu alebo predal všetky zdravotné strediská a nemocnice okrem karloveskej.

Ftácnik, Droba, Frešo a Kusý v diskusii SME - 28.09.2017
Pravda

Bývalý predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Ľubomír Roman naozaj dal do prenájmu niekoľko zdravotníckych zariadení v pôsobnosti kraja. V súčasnosti je jediným zdravotníckym zariadením v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK Poliklinika Karlova Ves. Vzhľadom na skutočnosť, že počas funkčného obdobia jeho nasledovníka vo funkcii Vladimíra Bajana ani súčasného župana Pavla Freša podľa našich informácií nedošlo k prenájmu ani predaju zdravotníckych zariadení, hodnotíme tento výrok ako pravdivý.


Problematiku pôsobnosti a kompetencií samosprávnych krajov v oblasti zdravotníctva upravuje najmä zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. § 46 tohoto zákona stanovuje kompetencie kraja v rámci rezortu zdravotníctva, ktoré na území daného kraja vykonáva ako prenesený výkon štátnej správy. Medzi tieto kompetencie patrí napríklad vypracúvanie návrhov smerovania a priorít regionálnej zdravotnej politiky, schvaľovanie ordinačných hodín pre ambulancie v predmetných zdravotníckych zariadeniach či určovanie rozsahu zdravotných obvodov na území kraja. V súčasnosti je, ako sme už uviedli vyššie, v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK jediné zdravotnícke zariadenie, a to Poliklinika Karlova Ves.

Herec a podnikateľ Ľubomír Roman bol predsedom BSK v prvom funkčnom období po zriadení vyšších územných celkov, t.j. v rokoch 2001 - 2005. Počas tohto obdobia bolo do prenájmu súkromným spoločnostiam daných minimálne sedem zariadení - päť zdravotných stredísk v bratislavskej mestskej časti Petržalka, nemocnice v Malackách a v Senci. O prenájme spomínaných zariadení hovorí dobová správa agentúry SITA. Podľa tejto správy boli štyri z petržalských zdravotných stredísk prenajaté družstvám lekárov v nich ordinujúcich. Piate, sídliace na Šustekovej ulici, kraj prenajal spoločnosti Pro Vitae. Vtedajší župan Ľubomír Roman však podotkol, že podmienkou prenájmu u všetkých týchto zariadení bolo zachovanie zdravotníckeho účelu, súčasných zmluvných vzťahov jednotlivých nájomcov, a tiež dostupnosť a skvalitnenie zdravotníckych služieb pre obyvateľov Petržalky. K prenájmu dodal: "Nesúhlasím s predajom budov, v ktorých sú takéto zariadenia, pretože nový vlastník sa môže rozhodnúť zmeniť účel, na aký sa využívali, a nikto mu v tom nebude môcť zabrániť." Článok končí pripomienkou, že rovnaký postup (t.j. prenájom) kraj uplatnil aj v prípade malackej a seneckej nemocnice. Túto informáciu potvrdzuje aj poznámka z webovej stránky samotnej nemocnice v Malackách. Podľa nej je BSK stále vlastníkom budovy nemocnice, tá je od roku 2004 ešte vždy len v prenájme spoločnosti Nemocničná, a.s. Nakoľko z funkčného obdobia Ľ. Romana na poste župana je v súčasnosti len málo oficiálnych dokumentov kraja, nevieme, či BSK v tom čase takto prenajal ešte nejaké zdravotnícke zariadenie.

Po skončení volebného obdobia v roku 2005 sa Ľubomír Roman uchádzal o post bratislavského župana ešte raz, funkciu však neobhájil a zvolený bol vtedajší a aj súčasný starosta Petržalky Vladimír Bajan. Počas jeho pôsobenia na poste predsedu BSK neboli podľa našich informácií prenajaté ani predané žiadne ďalšie zdravotnícke zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Záverečný účet BSK z roku 2006 (.doc, s. 30 – 31) napríklad uvádza príjmy kraja z prenájmu vyššie uvedených zariadení, žiadne ďalšie zdravotnícke zariadenia sa však v tomto ani v ďalších záverečných účtoch nespomínajú. V súvislosti s už uvedenou informáciou, že na webstránke BSK sa ako jediné zdravotnícke zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja spomína Poliklinika Karlova Ves, usudzujeme, že výrok Pavla Freša je fakticky správny a pravdivý.

Dátum zverejnenia analýzy: 26.09.2017
success
error