DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Milan Ftáčnik

Nestraníci

Zdravotná starostlivosť, tam vôbec nezasahujú obce a mestá, iba samosprávne kraje v spolupráci so štátom.

Ftácnik, Droba, Frešo a Kusý v diskusii SME - 28.09.2017
Nepravda

Mestá a obce podľa aktuálnej právnej úpravy majú niekoľko kompetencií v oblasti zdravotníctva a zdravotnej starostlivosti, ktoré vykonávajú ako prenesený výkon štátnej správy. Výrok Milana Ftáčnika hodnotíme ako nepravdivý. 

Problematiku právomocí miest a obcí v oblasti zdravotnej starostlivosti upravujú najmä dva zákony. Prvým z nich je zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, v ktorom § 4 ods.3 pís. h ustanovuje, že obec pri výkone samosprávy "... utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, (...)." Tento zákon však bližšie neupravuje kompetencie obcí a miest v uvedenej oblasti.

O niečo konkrétnejší je zákon č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky. Tento zákon vo svojom § 2 pís. j deklaruje nasledovné kompetencie obcí a miest v oblasti zdravotníctva: zriaďovanie ambulancií vrátane staníc lekárskej služby prvej pomoci a ambulancií v zariadeniach sociálnych služieb; zriaďovanie špecializovaných zariadení ambulantnej starostlivosti, polikliník, nemocníc I. typu a nemocníc s poliklinikou I. typu (tie poskytujú zdravotnú starostlivosť pre spádovú oblasť asi 50 000 ľudí); agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti; súčinnosť na preventívnych programoch; a schvaľovanie ordinačných hodín neštátneho zdravotníckeho zariadenia

Medzi nemocnice a zdravotnícke zariadenia, ktoré prevádzkujú mestá, patrí napríklad nemocnica Piešťanoch a v Zlatých Moravciach. Tzv. nemocnica novej generácie v Michalovciach je síce v prenájme spoločnosti Svet zdravia, no strategickými partnermi v nej sú Košický samosprávny kraj aj mesto Michalovce.

Dátum zverejnenia analýzy: 26.09.2017
success
error