DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Podmanický

SMER-SD

...je to (koaličná zmluva, pozn.) v podstate koordinačný dokument, ktorý rieši nejaké technologické postupy pri predkladaní návrhov zákonov a tak ďalej.

Kollár, Paška a Podmanický v Sobotných dialógoch - 25.09.2017
Pravda

Z uvedeného výroku nie je jasné, či Ján Podmanický mal na mysli súčasnú koaličnú zmluvu, alebo koaličnú zmluvu ako dokument. Hoci v SR neexistuje žiadna právna úprava, ktorá by predpisovala obsah koaličnej zmluvy, tento dokument spravidla obsahuje črty, ktoré spomína Podmanický. Tento výrok teda hodnotíme ako pravdivý.


Kompetencie a postavenie vlády SR a jej členov legislatívne upravuje okrem ústavy najmä zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a ústrednej štátnej správy. Tento zákon určuje napríklad počet ministerstiev, ich kompetencie, organizáciu, ako aj organizáciu poradných orgánov vlády. Koaličná zmluva ako dokument sa však v uvedenom zákone nespomína. 

Na internete sú však k dispozícii znenia koaličných zmlúv súčasnej i minulých vlád, na základe ktorých si môžeme všimnúť ich spoločné črty. Ak porovnáme koaličné zmluvy z rokov 2006, 2010 a 2016 (.pdf), všimneme si, že všetky obsahovali preambulu, ktorá definovala základné ideové a programové východiská danej vládnej koalície.

Ďalšie kapitoly koaličných zmlúv väčšinou bližšie upravujú vytýčené programové ciele koalície, ale aj rozhodovací mechanizmus v rámci koalície. Koaličná zmluva z roku 2006 napríklad vo svojej 2. kapitole, čl. 3 uvádza, že "vláda SR je viazaná iba Programovým vyhlásením vlády SR. Programy politických strán sú len ich straníckymi dokumentmi." 

Koaličné strany sa v nej následne zaviazali informovať sa navzájom o všetkých zásadných politických, ekonomických, či iných problémoch. Koaliční partneri zároveň touto zmluvou zriadili Koaličnú radu, na ktorej mali byť predsedami koaličných strán pred rokovaním vlády prerokúvané všetky dôležité témy. Jej rozhodnutia sa prijímali konsenzom. Ak nebol v nejakej veci dosiahnutý, jej prerokúvanie sa odložilo, najviac však na tri mesiace. 

Podobne bola koncipovaná aj Koaličná zmluva z roku 2010, ktorá uvedený rozhodovací mechanizmus upravovala ešte podrobnejšie. Doposiaľ najpodrobnejšie upravuje tento mechanizmus aktuálne platná koaličná zmluva zo septembra 2017, ktorá bola novelizovaná ako dôsledok koaličnej krízy z leta 2017.

Kým dovtedy zmluva hovorila o štvorčlennej (po rozpade poslaneckého klubu strany Sieť trojčlennej) Koaličnej rade, po spomínanej novelizácii koaličnej zmluvy ju majú tvoriť aj ďalší traja zástupcovia koaličných strán, ktorých určia ich predsedovia. Koaličná zmluva je teda v posledných rokoch skutočne do istej miery "koordinačný dokument."

Dátum zverejnenia analýzy: 23.09.2017
success
error