DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Tomáš Drucker

Dobrá voľba

Máme zhruba sto tisíc zamestnancov v sektore, priemerné náklady osobné s odvodmi so všetkými, na týchto 100 tisíc ľudí sú zhruba 2,2 miliardy eur, to sú osobné náklady. 1,3 miliardy eur sú na lieky a sme na úrovni 3,5 miliardy eur, potom máme zhruba 800 miliónov eur, ale bude to viacej lebo my sme hovorili, že chýba 150 miliónov eur, bude to možno 900 miliónov, v ktorom máte úhrady za špeciálny zdravotný materiál, v ktorom máte mzdy za všetkých nezdravotníckych pracovníkov a hradených z verejného zdravotného poistenia mnohých, máte tu spotrebný materiál, energie, máte tu zisky a samozrejme celú kapitalizáciu, to znamená obnovu.

Drucker a Krajcí v O5M12 - 18.09.2017
Neoveriteľné

Výrok ministra Tomáša Druckera o približnom počte zamestnancov zdravotníckeho sektora je správny. Prijímy zdravotníckeho sektora na rok 2017 sa odhadujú na 4,455 miliardy eur, celkové výdavky kapitoly štátneho rozpočtu Ministerstva zdravotníctva sa predpokladajú na 1,371 miliardy eur.
Podľa Národného centra zdravotníckych informácii (NCZI) bolo v roku 2015 zamestnaných skutočne 106 682 ľudí. Na náklady na mzdy a odvody boli v roku 2017 vyčlenených iba 35,1 milióna eur (v prípade, že započítame aj náklady na špeciálny zdravotný materiál, kde sa majú nachádzať platy nezdravotníckych pracovníkov, je to menej ako 200 miliónov eur). Na lieky bolo v roku 2015 skutočne vynaložených asi 1,25 miliardy eur.
Minister Tomáš Drucker uviedol pravdivé informácie o počte zamestnancov v sektore a výdajoch na lieky, nepravdivo však vyčíslil náklady na mzdy.

Podľa rozpočtu verejnej správy na roky 2017 – 2019, ktorý bol schválený 5. októbra 2016, sa celkové prijímy bežného roka v sektore zdravotníctva na rok 2017 "...predpokladajú vo výške 4,455 miliardy eur s medziročným rastom 4,4% oproti schválenému rozpočtu na rok 2016". (.pdf, s. 75) Tieto prijímy pozostávajú z prijímov od ekonomicky aktívnych osôb (povinné poistenie), prijímov za poistencov štátu a ostatných prijímov.
V rámci schvaľovacieho procesu v Národnej rade SR bolo uznesené, že "...celkové výdavky kapitoly štátneho rozpočtu MZ SR sa na rok 2017 predpokladajú na úrovni 1,371 miliardy eur." (.pdf, s. 76) 
Hoci štát dal zdravotníctvu menej prostriedkov ako v roku 2016, vďaka vyšším prijímom od ekonomicky aktívnych osôb budú celkové zdroje v zdravotníctve v roku 2017 vyššie.


Najväčšia časť rozpočtových zdrojov kapitoly MZ SR (1,371 miliardy eur) je vynakladaná na poistné platené štátom (1,205 miliardy eur), ďalej sem spadá príspevok na činnosť OS ZZS, NCZI a výdavky na mzdy a odvody (spolu 35,1 milióna eur), tovary a služby a bežné transfery. (.pdf, s. 76)

Rozpočet počíta tiež s rekonštrukciou budov a vybavením v rámci kapitálových výdavkov kapitoly.
"Z dôvodu pozitívneho vplyvu príjmov od ekonomicky aktívnych osôb vo verejnom zdravotnom poistení sa navyšujú kapitálové výdavky v roku 2017 na sumu 70,7 mil. eur za účelom rekonštrukcie budov a na obnovu technického vybavenia nemocníc." (.pdf, s. 77)
Takisto súčasťou výdavkov sú opatrenia na spomalenia rastu výdavkov (ako nadspotreba liekov či optimalizácie), na ktoré sa má vynaložiť 143 miliónov eur. (.pdf, s. 78)

Denník Pravda v článku zo 6. októbra 2016 uvádza, že podľa dohody ministra zdravotníctva Tomáša Druckera a ministra financií Petra Kažimíra bude možné v rezorte zdravotníctva hospodárením ušetriť 174 miliónov eur. Táto úspora by mala byť časťou celkovej plánovanej úspory 363 miliónov eur. Podľa Štefana Kissa, riaditeľa Útvaru hodnoty za peniaze na ministerstve financií, by malo byť z 174 miliónov eur (ktoré by mali byť ušetrené za rok 2017), 143 miliónov použitých na výdavky verejného zdravotného poistenia a 31 miliónov na zfektívnenie prevádzky a obstarávania nemocníc, čo by pomohlo oddlženiu týchto subjektov.
O necelý mesiac neskôr však publikovala Pravda ďalší článok, v ktorom minister Drucker negoval svoje predchádzajúce výroky. "Obávam sa, že to, koľko peňazí ide v súčasnosti do zdravotníctva, nepostačuje.“ Údajne nebude postačovať ani rezerva, s ktorou rozpočet počítal.

Schválený rozpočet pre MZ SR na rok 2017 deklaruje, že výdavky na lieky, zdravotnícke pomôcky a špeciálny zdravotný materiál budú o 105 miliónov eur nižšie i práve vďaka týmto opatreniam. Pričom lieky predstavujú jednu z najnákladnejśích oblastí zdravotnej starostlivosti. (.pdf, s. 79) 
Podľa priloženého grafu OECD bola výška výdavkov na medicínsky tovar vrátane liekov v SR v roku 2014 takmer 700 USD PPP na obyvateľa, oproti európskemu priemeru cca 600 USD PPP na obyvateľa.

Podľa publikácie "Zdravotníctvo v číslach 2015", ktorú vydalo Národné centrum zdravotníckych informácii (NCZI), bola spotreba liekov hradených na základe verejného zdravotného poistenia 136,7 miliónov pri liekoch na recept s doplatkom pacienta, 875,4 miliónov eur pri liekoch na recept hradených z VZP (verejného zdravotného poistenia) a 235,7 miliónov za lieky "A" (podávané ambulantne) – hradené z VZP. (.pdf, s. 19)
Spolu je to za rok 2015 asi 1,248 miliardy eur, pričom výrok ministra zdravotníctva uvádzal náklady na lieky na 1,3 miliardy eur. Tento údaj teda môžeme hodnotiť ako pravdivý.

Príloha č. 7 Revízia výdavkov na zdravotníctvo, dopravu a informatizáciu rozpočtu verejnej správy 2017 – 2019 (.pdf, s. 28) uvádza výšku úhrady nákladov na špeciálny zdravotnícky materiál (ŠZM) v roku 2015 na 139 miliónov eur.

V publikácii "Zdravotníctvo v číslach 2015" sa ďalej uvádza, že v roku 2015 bolo zamestnaných v zdravotníckom sektore 106 682 ľudí (80 318 zdravotníckych pracovníkov a 24 928 nezdravotníckych pracovníkov). (.pdf, s. 16)
Výrok ministra o približnom počte pracovníkov v zdravotníckom sektore, bol správny.

Vo výroku minister vyčísluje osobné náklady s odvodmi na 2,2 miliardy eur, podľa rozpočtu je to však 35,1 milióna eur (mzdy + odvody). Ďalej spomína, že nezdravotnícky personál je započítaný do ŠZM. Avšak, v prípade, že by sme aj tieto dve čiastky spočítali, dostaneme orientačnú sumu približne iba 174,1 milióna eur (údaje o počte zamestnancov a výške úhrady za ŠZM sú z roku 2015, mzdy a odvody plánované na 2017). 

Dátum zverejnenia analýzy: 18.09.2017
success
error