DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Tomáš Drucker

Dobrá voľba

...tento systém je postavený na dobrovoľnosti a rovnosti, to znamená ktokoľvek na strane dlžníka, teda nemocnice alebo na strane veriteľa a to je dodávateľ, či už špeciálneho zdravotného materiálu, liekov alebo sociálna poisťovňa, sú dobrovoľnými účastníkmi takéhoto oddĺženia a nikto nie je diskriminovaný, ani súkromný sektor, ani súkromné nemocnice alebo vyššie územné celky, aby sa k takémuto oddlženiu dostali.

Drucker a Krajcí v O5M12 - 18.09.2017
Pravda

Je pravda, že dlžníci aj veritelia môžu dobrovoľne pristúpiť na systém oddlžovania podľa ministra Druckera. Plán počíta s akceptáciou podmienok oddlžovania a skutočne sa vzťahuje aj na súkromný sektor. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý. 


V poradí štvrté oddlžovanie nemocníc má za cieľ dosiahnuť vyrovnané hospodárenie nemocníc do roku 2020. Vyčlenením 585 miliónov eur sa má postupne znížiť dlh nemocníc, ktorý bol na konci roka 2016 vo výške cca 647 miliónov eur. Tomáš Drucker s konceptom oddlženia prišiel už v apríli 2017, avšak z dôvodu potreby ďalších diskusií návrh dočasne v júni 2017 stiahol. Vláda definitívne schválila koncept v septembri 2017.

Oddlžovanie začne v novembri 2017 a prebehne v troch etapách, pričom sa začnú primárne vyporiadavať pohľadávky staršie ako dva roky. Manažmenty nemocníc musia prijať ozdravné plány a zaručiť ich dodržiavanie. MZ ZR navrhuje dve formy oddlžovania, elektronickú aukciu a dohodu o fixnom diskonte. Pri aukcii veritelia súťažia o to, koho pohľadávka bude vyplatená skôr, kým pri dohode o fixnom diskonte budú založené na dohodách o poskytnutí fixnej zľavy. Obe formy však počítajú s tým, že veritelia nedostanú naspäť všetky svoje peniaze, keďže im bude vyplatená len časť istiny bez úrokov z omeškania napriek tomu, že ich pohľadávky sú po lehote splatnosti. 

Dátum zverejnenia analýzy: 18.09.2017
success
error