DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Tomáš Drucker

Dobrá voľba

DRG je len jedna zložka v nemocniciach, ale je tu niekoľko ďalších projektov a mechanizmu, však koniec koncov aj tie veci, ktorú sú v súčasnosti v legislatívnom procese riešia mnohé veci týkajúce sa adresnejšieho, efektívnejšieho vynakladania verejných zdrojov, alebo rovnakého objemu peniazi za významne vyššiu kvalitu.

Drucker a Krajcí v O5M12 - 18.09.2017
Neoveriteľné

V súčasnosti sa v legislatívnom procese nachádza presne 83 zákonov, ktorých zodpovedným predkladateľom je minister zdravotníctva, Tomáš Drucker. Či však tieto zákony pomôžu k adresnejšiemu a efektívnejšiemu vynakladaniu verejných zdrojov zostáva nateraz otázne, preto výrok hodnotíme ako neoveriteľný.

Dokument ktorý vydal Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou definuje systém DRG nasledovne: „DRG systém je vo svete považovaný za najobjektívnejší, najtransparentnejší a najspravodlivejší systém financovania nemocníc. DRG systém meria a vyhodnocuje produkciu nemocníc. Meria ako efektívne nemocnice využívajú diagnostiku, liečbu a svoje služby“(.pdf, s.1).

V súčasnom legislatívnom procese sa nachádzajú LP/2017/32 Zákon z 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ďalej legislatívny proces číslo LP/2017/275 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.


Či však tieto legislatívne procesy pomôžu, ako spomínal Tomáš Drucker, k efektívnejšiemu vynakladaniu verejných zdrojov, alebo rovnakého objemu peňazí za významne vyššiu kvalitu zostáva nateraz nejasné.

Dátum zverejnenia analýzy: 18.09.2017
success
error