DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Tomáš Drucker

Dobrá voľba

Medzi rokom 2015 a 2016, teda za rok 2016 došlo k zníženiu záväzkov po lehote splatnosti, inými slovami dlhu o 20 miliónov eur.

Drucker a Krajcí v O5M12 - 18.09.2017
Pravda

Materiál Informácia o vývoji dlhu v rezorte zdravotníctva v roku 2016, ktorý bol v máji 2017 predložený vláde na prerokovanie, potvrdzuje, že kým záväzky po lehote splatnosti narástli o 119 miliónov medzi rokmi 2014 a 2015, medzi rokmi 2015 a 2016 už bol nárast takých záväzkov menší o približne 20 miliónov eur. Medziročná zmena záväzkov po lehote splatnosti v porovnaní s celkovou výškou záväzkov po lehote splatnosti sa tiež znížil, a to o približne 7 percentuálnych bodov v porovnaní s rokom 2015. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Minister uviedol pravdivé informácie, no nie úplne najvhodnejšie zvolená vetná konštrukcia otvorila priestor na rôzne interpretácie jeho slov. Tím Demagog.SK sa rozhodol pre najpravdepodobnejšiu interpretáciu, ktorá je v súlade aj s materiálom, ktorý bol pripravený rezortom a prezentovaný vláde v máji 2017.

Vlastný materiál k Informácii o vývoju dlhu v rezorte zdravotníctva v roku 2016 uvádza:
“ Celkový stav záväzkov spolu na úrovni istiny kumulatívne za sledované kategórie zdravotníckych zariadení a zdravotných poisťovní bol k 31.12.2016 1,38 mld. €. Medziročne v porovnaní s rokom 2015 došlo k nárastu o 4,57 mil (...)
...možno konštatovať, že v rezorte zdravotníctva došlo medziročne k poklesu záväzkov v lehote splatnosti o 92,82 mil. €, v percentuálnom vyjadrení pokles o 12,6%“

V roku 2015 bola celková výška záväzkov po lehote splatnosti na úrovni 549,87 miliónov eur, v roku 2016 bola táto suma vo výške 647,24 miliónov eur. Dôležitý ukazovateľ je medziročná zmena záväzkov, práve na tento ukazovateľ odkazuje aj minister Drucker. Medziročná zmena vo veľkosti záväzkov po lehote splatnosti medzi rokmi 2014 a 2016 bola na úrovni 119,34 miliónov eur. Medzi rokmi 2015 a 2016 bola zmena menšia o 21,9 miliónov, bola tak vo výške 97,37 miliónov eur.

Nárast záväzkov po lehote splatnosti medzi rokmi 2014 a 2015 predstavuje 21,7 % celkových záväzkov po lehote splatnosti v roku 2015. Nárast medzi rokmi 2015 a 2016 predstavuje menší, 15 % podiel celkových závazkov po splatnosti. Došlo tak k poklesu o 6-7 percentuálnych bodov.

Informácia o vývoji dlhu v rezorte zdravotníctva za rok 2016 vo svojom závere konštatuje: „Všeobecne dlhodobým problémom je, že náklady najväčších fakultných a univerzitných nemocníc nie sú v dostatočnej miere pokryté výnosmi od zdravotných poisťovní. Aj napriek skutočnosti, že lehota na úhradu záväzkov zdravotníckych zariadení je najviac 60 dní, záväzky v lehote splatnosti sa dynamicky presúvajú do kategórie záväzkov po lehote splatnosti. Generovanie prevádzkových strát v nemocniciach negatívne ovplyvňuje verejné financie, čo aj v strednodobom výhľade predstavuje objektívne významné riziká pre verejné financie. Nemocnice čelia aj skrytému dlhu vo forme nevyhovujúcej infraštruktúry, keďže investície do tejto oblasti sú poddimenzované.“

V rámci projektu Hodnota za peniaze, ktorý spustila vláda SR s cieľom revízie väčšiny verejných výdavkov, ku ktorému sa zaviazala vo svojom programovom vyhlásení, bola vytvorená Priebežná správa revízie výdavkov na zdravotníctvo. V tejto priebežnej správe sa spomína: „Revízia výdavkov, vyjadrená scenárom Hodnoty za peniaze, identifikuje opatrenia, ktoré umožnia tlmenie rastu výdavkov na úroveň inflácie. Výdavky na zdravotníctvo by tak mali byť v porovnaní s návrhom rozpočtu na rok 2017 o 54 mil. eur nižšie...“. (.pdf, s. 7) 


„Celkové príjmy bežného roka v sektore zdravotníctva sa na rok 2017 predpokladajú vo výške 4,45 mld. eur s medziročným rastom 4,4 % oproti schválenému rozpočtu na rok 2016“, ako uvádza Rozpočet verejnej správy na roky 2017 až 2019. (.pdf, s. 75) Z týchto údajov môžeme predpokladať zníženie záväzkov rezortu zdravotníctva v roku 2017.

Dátum zverejnenia analýzy: 18.09.2017
success
error