DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Tomáš Drucker

Dobrá voľba

...my v tomto roku, aj budúci rok dávame zhruba 70 miliónov eur na investície (...)

Drucker a Krajcí v O5M12 - 18.09.2017
Pravda

Minister Drucker mal pravdepodobne na mysli investície v podobe kapitálových výdavkov ministerstva ako celok. Podľa posledného zverejneného rozpočtu na roky 2017 – 2019 sa uvedené výdavky MZ SR naozaj pohybujú okolo čiastky 70 mil. eur. Výrok Tomáša Druckera preto hodnotíme ako pravdivý.


Rozpočet ministerstva zdravotníctva je dostupný ako súčasť štátneho rozpočtu SR na webovom sídle ministerstva financií. Štátny rozpočet obsahuje kapitoly, v ktorých podrobne popisuje očakávané príjmy a výdavky ministerstiev, iných orgánov štátnej správy a ďalších organizácií, financovaných zo štátneho rozpočtu. Najnovší rozpočet (.pdf) vytyčuje očakávané hospodárenie týchto organizácií na roky 2017 – 2019. V pomerne rozsiahlej podkapitole 4.3 sa venuje aj ministerstvu zdravotníctva a jeho plánovaným príjmom a výdavkom na tieto tri roky. Táto časť sa začína záväzkom, podľa ktorého je "cieľom verejných výdavkov v zdravotnej politike (...) vytvárať predpoklady pre zdravý život jedinca a zabezpečiť kvalitnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť, ktorá zlepšuje a predlžuje život s ohľadom na účelnosť a efektívnosť verejných zdrojov." (.pdf, s. 74) 

V otázke príjmov sa počíta s prostriedkami vo výške od 4,45 mld. eur na rok 2017, do 4,93 mld. eur na rok 2019. Celkové výdavky "kapitoly štátneho rozpočtu" ministerstva sú v rozpočte vyčíslené na úrovni 1,37 mld. eur. (.pdf, s. 75 – 76). Rozpočet definuje aj predpokladané kapitálové výdavky ministerstva. Podľa slovníka pojmov uvedenom na webovom sídle Ministerstva financií SR, ide o "rozpočtové výdavky na obstaranie a zhodnotenie hmotného a nehmotného majetku, výdavky na tvorbu hmotných a mobilizačných rezerv, ako aj príspevky a dotácie iným právnickým osobám a fyzickým osobám na uvedené účely podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok."

Keďže minister zdravotníctva svoj výrok nijako bližšie nešpecifikoval, môžeme sa domnievať, že hovoril práve o týchto výdavkoch ministerstva. V porovnaní s rokom 2016 došlo k enormnému nárastu týchto výdavkov, keď v uvedenom roku predstavovali len 818 655 €, zatiaľ čo na rok 2017 sú tieto výdavky vyčíslené na 70 736 312 €. Na rok 2018 sa kapitálové výdavky majú zvýšiť na 77 040 000 €. (.pdf, s. 76)

Dátum zverejnenia analýzy: 18.09.2017
success
error