DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Martin Jakubec

Nestraníci

V návrhu rozpočtu (na rok 2017, pozn. )sa pripravovalo dramatické, až takmer 40 percentné navýšenie výdavkov na opravy a rekonštrukcie budov a zariadení vo vlastníctve VÚC. Len v zlomkoch sa uvažovalo s navýšením zdrojov pre také dôležité kapitoly, ako sú doprava, cestná sieť, turistický ruch, sociálne služby, či vzdelávanie, kultúra a šport. Pritom v uplynulých dvoch rokoch bol už takmer vyčerpaný rezervný fond kraja.

Bratislavský samosprávny kraj - 18.07.2017
Pravda

Jakubec hovorí  o rozpočte, ktorý mal predchádzať návrhu schválenému zastupiteľstvom v decembri 2016. Výdavky na interné služby v tomto rozpočte sú pre rok 2017 skutočne navýšené o približne 40% a je tiež pravda, že u ostatných položiek rozpočtu nedošlo k podobnému navýšeniu. V rezervnom fonde klesli finančné prostriedky z približne 12 miliónov na rok 2016 na dva milióny plánované na rok 2017. Výrok hodnotíme ako pravdivý. 

V rozpočte sú rozlíšené bežné a kapitálové výdavky. Kapitálové výdavky zahrňujú "výdavky na obstaranie hmotného a nehmotného majetku , vrátane výdavkov súvisiacich s obstaraním tohto majetku v zmysle zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov." Bežné výdavky zahŕňajú "platby za mzdy, platy, poistné, tovary a služby, napr. cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, údržbu a opravy, nájomné." 
Spomínané dramatické navýšenie výdavkov na opravu a rekonštrukcie budov je spôsobené zvýšením kapitálových výdavkov. 

V rozpočte, ktorý bol schválený, suma použitá na investície do majetku a jeho údržby klesla. Na rok 2016 bola schválená suma 14 647 774, 75 eur. Na rok 2017 bola na tieto účely vyčlenená suma 8 842 400, 90 eur. Tieto informácie je možné nájsť v rozpočte  (.pdf, s. 23) a v stanovisku kontrolóra k návrhu rozpočtu BSK (.pdf, s. 6) . Suma za celú kategóriu Interné služby je 14 431 864, 32.

V návrhu, ktorý predchádzal tomu schválenému je v položke "Interné služby"  pre rok 2017 uvedená suma 23 561 519,74. V roku 2016 bola na túto časť rozpočtu vyhradená suma 14 776 330, 70 eur.  Suma sa teda skutočne navýšila o približne 40%. U ostatných položiek rozpočtu bol rozdiel menší. Podrobné rozdelenie financií do jednotlivých zložiek v prvom návrhu rozpočtu je možné vidieť na priloženom obrázku nižšie. 
Rezervný fond slúži na presun peňazí, ktoré sa v danom roku nestihli vrámci investícií vyčerpať a budú použité v ďalšom období. Stav tohto fondu je v časti "Príjmové finančné operácie" (.pdf, s. 10). Výška prostriedkov v tomto fonde výrazne klesla v roku 2016. Na rok 2016 bolo v tomto fonde približne 12 miliónov eur. V návrhu rozpočtu sú na rok 2017 vo fonde dva milióny eur.

Dátum zverejnenia analýzy: 18.07.2017
success
error