DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Milan Ftáčnik

Nestraníci

Keď som nastúpil do funkcie primátora Bratislavy, prebral som obrovsky zadlžené mesto, ktorého dlhy dosahovali viac ako 66 % bežných príjmov. To bolo viac ako kritická hranica 60 % stanovená ústavným zákonom. Za štyri roky sme mesto finančne ozdravili a znížili sme jeho dlhy o 40 miliónov eur.

Bratislavský samosprávny kraj - 18.07.2017
Nepravda

Dlh mesta Bratislava predstavoval v roku 2010, kedy Ftáčnik nastúpil do funkcie primátora, približne 62 % bežných príjmov. Prekračoval tak limit dlhu verejnej správy stanovený na 60 %. Celková hodnota, o ktorú sa znížili dlhy mesta Bratislava počas Ftáčnikovho funkčného obdobia bola približne 17,6 milióna eur a nie 40 miliónov, ako uvádza Ftáčnik. Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý.

Výrok pochádza z Ftáčnikovho blogu z júna 2017. Milan Ftáčnik bol do funkcie primátora mesta Bratislava zvolený v novembri 2010. Záverečný účet Bratislavy za rok 2010 (Hodnotiaca správa) uvádza, že stav celkových záväzkov k 31. decembra 2010 bol 128 490 000 eur. Bežné príjmy v predchádzajúcom rozpočtovom roku (2009)  boli 205 994 400 eur. Dlh teda dosahoval  62,38 % bežných príjmov. Záverečný účet mesta za rok 2009 (.pdf, s.4) však ďalej uvádza: "Rozpočtovými zmenami a opatreniami vykonanými na základe uznesení mestského zastupiteľstva a na základe splnomocnenia primátora hlavného mesta SR Bratislavy sa pôvodne schválené bežné príjmy znížili o 3 203,8 tis. € na 205 251,9 tis. €." V tomto prípade by dlh v roku 2010 predstavoval 62,6 % príjmov z roku 2009. Ftáčnik teda uvádza vyšší údaj, ako je skutočnosť (o viac ako tri percentuálne body). Stále však platí, že týmto výsledkom mesto prekročilo limit dlhu verejnej správy, ktorý je stanovený na 60 %. 


Ftáčnikovi skončilo funkčné obdobie na konci roka 2014 (.pdf, s.115), kedy dlh predstavoval 110 811 500 eur. Celková hodnota dlhu magistrátu sa teda od roku 2010 znížila o 17 678 500 eur.
V predchádzajúcom roku uvádza záverečný účet pri bežných príjmoch nasledovné (.pdf, s.4) "Bežné príjmy rozpočtu hlavného mesta dosiahli úroveň 213 714,0 tis. eur (...) Rozpočtovými zmenami a opatreniami zastupiteľstva sa pôvodne schválené bežné príjmy zvýšili o 9 315,9 tis. eur na 216 529,7 tis. eur." Dlh v roku 2014 teda predstavoval 51,85 % (prípadne 51,17 %). Nebol však oproti roku 2010 nižší o 40 miliónov, ako tvrdí Ftáčnik, v absolútnych číslach bol dlh nižší len o viac ako 17 miliónov eur.

Na tlačovej konferencii v júli 2014 Ftáčnik uvádzal podobné číslo - zníženie dlhu o 40 miliónov. Ako je však z tlačovej konferencie jasné, Ftáčnik porovnával situáciu v roku 2011 (teda pravdepodobne v závere roka) so situáciou v roku 2014.  Bežné príjmy v roku 2010 (.pdf, s.2) predstavovali 186 498 504 eur, dlh bol v roku 2011 (.pdf, s.43) na úrovni 123 490 000 eur, percentuálne teda 66,22 %. Tento údaj by korešpondoval aj s aktuálnym Ftáčnikovým výrokom. V absolútnych číslach by rozdiel dlhu medzi rokom 2011 a rokom 2014 predstavoval 12,6 milióna eur, čo je omnoho nižšie číslo, ako uvádza Ftáčnik. Či už porovnávame rok 2011 a 2014 alebo rok 2010 a 2014, Ftáčnikov výrok ako celok pravdivý nie je.

Dátum zverejnenia analýzy: 18.07.2017
success
error