DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Vladimír Mečiar

ĽS-HZDS

Slovenská informačná služba ako inštitúcia pracuje na princípe prísneho utajenia, kde predseda rady obrany štátu nemôže predsedu informačnej služby sa pýtať na nič z operatívy. Môže sa pýtať len na otázky obsahu činnosti schválené radou obrany štátu.

Amnestie Vladimíra Meciara - 12.06.2017
Nepravda

Slovenská informačná služba síce pracuje na princípe utajenia, avšak Vladimír Mečiar ako predseda vlády mal prístup k všetkým jej informáciám, vrátane operatívy, na základe zákona o SIS. Predseda Bezpečnostnej rady SR (ktorým je predseda vlády) môže tiež podľa tohto zákona rozhodnúť, či informačná služba využije služby, ktoré jej poskytne konkrétna osoba v oblasti operatívy. Výrok hodnotíme ako nepravdivý.

Podľa zákona 46/1993 Z. z. z 21. januára 1993 o Slovenskej informačnej službe § 1 odseku 6 "Pri plnení úloh je informačná služba oprávnená používať technické prostriedky a dopravné prostriedky a to spravidla utajeným spôsobom."

"Rada obrany štátu" existovala "na určovanie hlavných smerov prípravy a organizácie obrany Československej socialistickej republiky a robí s tým spojené opatrenia."

Bývalý predseda vlády Mečiar myslel zrejme Bezpečnostnú radu SR, ktorá vznikla v roku 2002. "Bezpečnostná rada Slovenskej republiky (BR SR) v mieri sa ako poradný orgán vlády SR podieľa na vytváraní a realizácii bezpečnostného systému Slovenskej republiky, plnení medzinárodných záväzkov v oblasti bezpečnosti, vyhodnocuje bezpečnostnú situáciu v Slovenskej republike a vo svete; pripravuje pre vládu návrhy opatrení na zachovávanie bezpečnosti Slovenskej republiky, na predchádzanie krízovým situáciám, ako aj návrhy na riešenie vzniknutej krízovej situácie." Predsedom Bezpečnostnej rady je predseda vlády. 

V paragrafe 3, odseku 3 zákona o SIS sa uvádza , že "Rada obrany štátu ukladá prostredníctvom svojho predsedu písomne informačnej službe úlohy v rozsahu jej pôsobnosti podľa § 2 tohto zákona."

Podľa paragrafu 11 -Informačno-operatívne prostriedky odseku 6 :
"Ak je to nevyhnutné v záujme ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu, predseda Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky môže na návrh riaditeľa písomne rozhodnúť, že informačná služba využije služby, ktoré jej poskytne konkrétna osoba uvedená v odseku 5 ako osoba konajúca v prospech informačnej služby."

V tomto odseku sa teda výslovne píše, že predseda Bezpečnostnej rady štátu ma prístup  k veciam operatívy SIS.

Ďalším argumentom vyvracajúcim Mečiarov výrok je paragraf 4 odsek 2 zákona o SIS, kde sa uvádza:  "Riaditeľ je povinný podať v určenej lehote a požadovanom rozsahu informáciu, o ktorú písomne požiada:
  • a) prezident Slovenskej republiky,
  • b) predseda Národnej rady Slovenskej republiky,
  • c) predseda vlády Slovenskej republiky."

Dátum zverejnenia analýzy: 11.06.2017
success
error