DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Vladimír Mečiar

ĽS-HZDS

Bezpečnostná rada štátu neriešila nikdy SIS. SIS bola na rokovaní bezpečnostnej rady iba podľa potreby prizývaná. Nebol členom bezpečnostnej rady riaditeľa Slovenskej informačnej služby.

Amnestie Vladimíra Meciara - 12.06.2017
Neoveriteľné

V štatúte Bezpečnostnej rady štátu je definované, že je poradným, iniciatívnym a koordinačným orgánom vlády SR. Najstaršie uznesenie z Bezpečnostnej rady SR pochádza z roku 2011. Najstarší záznam z rokovania je zo septembra 2002. Výrok hodnotíme ako neoveriteľný, nakoľko archív Bezpečnostnej rady SR nesiaha do 90. rokov. 

V súvislosti so spravodajskými agentúra sa dozvedáme len toľko, že Bezpečnostná rada na prípravu a plnenie svojich úloh zriaďuje (článok 5, bod č. 1, str. 2) okrem iných aj výbor pre koordináciu spravodajských služieb. Medzi hlavnými úlohami Bezpečnostnej rady je, že pri organizačnej a technicko-administratívnej činnosti zabezpečuje úlohy sekretariátu bezpečnostnej rady a sekretariátu výboru bezpečnostnej rady pre koordináciu spravodajských služieb. 
A taktiež zabezpečuje (článok 3, bod č. 5, c), str. 7) vyrozumenie členov bezpečnostnej rady, členov výboru bezpečnostnej rady pre koordináciu spravodajských služieb a pracovníkov kancelárie v prípade ich zvolania. 
Prezidentove právomoci sú nasledovné: navrhovať zvolanie Bezpečnostnej rady a zúčastňovať sa na jej zasadnutiach; ak prezident navrhne zvolanie Bezpečnostnej rady, predseda Bezpečnostnej rady zvolá Bezpečnostnú radu tak, aby sa jej zasadnutie uskutočnilo najneskôr do 48 hodín od okamihu, keď sa o návrhu dozvedel, vyžadovať od predsedu Bezpečnostnej rady a ďalších jej členov informácie potrebné na plnenie svojich úloh, predkladať Bezpečnostnej rade návrhy v záležitostiach bezpečnosti štátu.

Výbor (paragraf 10) pre koordináciu spravodajských služieb vymedzuje, že "pri koordinácii plánovania opatrení zameraných na zabezpečenie činnosti štátnych orgánov a špeciálnych služieb, ktoré plnia úlohy podľa osobitných predpisov sa 
a) podieľa sa na koordinácii spravodajských služieb, 
b) prerokúva návrhy predkladané Bezpečnostnej rade v súvislosti s plnením úloh na úseku koordinácie spravodajských služieb, 
c) vypracúva odborné stanoviská vzťahujúce sa na koordináciu spravodajských služieb, 
d) posudzuje návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na koordináciu spravodajských služieb, ktoré sú predložené na prerokovanie Bezpečnostnej rade. (2) Predsedom výboru pre koordináciu spravodajských služieb je predseda Bezpečnostnej rady. Podpredsedom výboru pre koordináciu spravodajských služieb je podpredseda.
3) Členom výboru pre koordináciu spravodajských služieb je 
a) minister zahraničných vecí Slovenskej republiky, 
b) minister obrany Slovenskej republiky, 
c) minister vnútra Slovenskej republiky, 
d) riaditeľ Slovenskej informačnej služby, 
e) riaditeľ Vojenského obranného spravodajstva, 
f) riaditeľ Vojenskej spravodajskej služby, 
g) prezident Policajného zboru, 
h) riaditeľ Národného bezpečnostného úradu."

Z tohto vyplýva, že šéf SIS bol členom Výboru, ktorý Bezpečnostná rada zastrešuje. No tento zákon je v platnosti až od roku 2004


Dátum zverejnenia analýzy: 11.06.2017
success
error