DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Vladimír Mečiar

ĽS-HZDS

...jemu prichádza preskúmavanie ústavnosti, to je ako prvý jeho predpoklad a je nezávislý na iných štátnych orgánoch a iné štátne orgány, to znamená vláda a Národná rada, mu nemôžu určiť ty musíš, v tejto lehote a toto a ak nerozhodneš, aj tak to platí.

Amnestie Vladimíra Meciara - 12.06.2017
Nepravda

Ústavný súd Slovenskej republiky je nezávislým súdnym orgánom ochrany ústavnosti, ktorý patrí na základe deľby moci do moci súdnej. Podľa článku 130 návrh na začatie konania môže podať "najmenej pätina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky" ale taktiež aj prezident alebo vláda SR. Okrem toho podľa najnovšej zmeny Ústavy SR, konkrétne článok 129a "Ústavný súd rozhoduje o súlade uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky o zrušení amnestie alebo individuálnej milosti prijatého podľa čl. 86 písm. i) s Ústavou Slovenskej republiky. Ústavný súd začne konanie vo veci podľa prvej vety bez návrhu; čl. 125 sa použije primerane." V súlade s týmto článkom bola rozšírená aj pôsobnosť Národnej rady SR (článok 86) "uznášať sa o zrušení rozhodnutia prezidenta podľa čl. 102 ods. 1 písm. j), ak odporuje princípom demokratického a právneho štátu; prijaté uznesenie je všeobecne záväzné a vyhlasuje sa rovnako ako zákon". Napriek tomu, že prvá časť výroku je pravdivá, druhá časť výroku je po zmene Ústavy SR účinnej od 4. apríla 2017 nepravdivý. 

Dátum zverejnenia analýzy: 11.06.2017
success
error