DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Vladimír Mečiar

ĽS-HZDS

Ústavný súd nemal nikdy návrh rozhodovať v tejto veci (zrušenie amnestie, pozn).

Amnestie Vladimíra Meciara - 12.06.2017
Zavádzajúce

Pravdou síce je, že ústavný súd nedostal návrh na začatie konania v pravom zmysle slova, ale bola mu ústavným zákonom zverená právomoc posudzovať ústavnosť uznesenia NR SR v prípade zrušenia individuálnej milosti či amnestie prezidenta republiky. Výrok preto hodnotíme ako zavádzajúci. 

30. marca 2017 bol prijatý ústavný zákon, ktorým sa vytvoril právny podklad pre zrušenie tzv. "Mečiarových amnestií". NR SR je oprávnená uzniesť sa na zrušení individuálnej milosti či amnestie prezidenta v prípade, ak ich považuje za nesúladné s princípmi demokracie a právneho štátu. Ústavný súd do 60 dní preskúma dané uznesenie, pričom ak nerozhodne, tak sa rozhodnutie považuje za súladné s Ústavou. 

V  druhej hlave tretej časti zákona č. 38/1993 Z. z. o organizácii ústavného súdu sú zakotvené niektoré osobitosti jednotlivých konaní pred ústavným súdom. Práve § 48b  stanovuje, že v prípade preskúmavania uznesenia NR SR o zrušení individuálnej milosti alebo amnestie súd koná bez návrhu. 

Cieľom novely bolo umožniť v súlade s princípmi a hodnotami právneho štátu zrušenie amnestií, a preto do tohto procesu mal byť zahrnutý aj ústavný súd: „Koalícia navrhuje novelizovať ústavu a rozšíriť kompetencie parlamentu o právo zrušiť trojpätinovou väčšinou amnestie, návrh na zrušenie bude musieť podať 30 poslancov. Zároveň dávajú kompetenciu Ústavnému súdu SR posúdiť do dvoch mesiacov návrh poslancov o zrušení amnestie, ak takéto rozhodnutie parlament prijme. Ústavný súd bude môcť povedať, či je takéto rozhodnutie parlamentu platné alebo nie."

Dátum zverejnenia analýzy: 11.06.2017
success
error