DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Vladimír Mečiar

ĽS-HZDS

Amnestie neboli zrušené. Amnestie sú naďalej platné.

Amnestie Vladimíra Meciara - 12.06.2017
Nepravda

Hoci na Slovensku okolo "Mečiarových amnestii" a možnosti (a ochoty) ich zrušenia panovali rôzne názory a pohľady (nielen) právnikov, tak vyjadrenie bývalého premiéra, Vladimíra Mečiara, nemožno považovať za pravdivé. Ústavodarca totiž doplnil Ústavu SR v zmysle právomoci zrušiť amnestiu prezidenta odporujúcu základným princípom demokracie a právneho štátu.
Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý. 

30. marca Národná rada SR získala kompetenciu zrušiť amnestie či individuálne milosti prezidenta, ak odporujú princípom demokratického a právneho štátu. Takáto kompetencia bola zakotvená v Ústave SR- zákone najvyššej právnej sily. Ústava sa zmenila spôsobom, ktorý sama predpokladá v článku 84, odseku 4, ktorý znie: "Na prijatie ústavy, zmenu ústavy, ústavného zákona, na vyslovenie súhlasu s medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 2, na prijatie uznesenia o ľudovom hlasovaní o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky, na podanie obžaloby na prezidenta, na vypovedanie vojny inému štátu a na zrušenie rozhodnutia prezidenta podľa čl. 102 ods. 1 písm. j) je potrebný súhlas aspoň trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov." 

  • Ústava SR 460/1992 sa zmenila práve v článku 84 odseku 4, do ktorého sa doplnilo: "na zrušenie rozhodnutia prezidenta podľa čl. 102 ods. 1 písm. j) je potrebný súhlas aspoň trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov."
  • Spôsob a okolnosti zrušenia rozhodnutia prezidenta podľa čl.102 ods. 1 písm. j boli vyjadrené v článku 86, kde sa za písmeno h) vložilo nové písmeno i), nasledovne: "Do pôsobnosti Národnej rady Slovenskej republiky patrí najmä uznášať sa o zrušení rozhodnutia prezidenta podľa čl. 102 ods. 1 písm. j), ak odporuje princípom demokratického a právneho štátu; prijaté uznesenie je všeobecne záväzné a vyhlasuje sa rovnako ako zákon“.
  • Zároveň na základe tejto zmeny vyplýva z Ústavy SR Ústavnému súdu SR nová kompetencia a to : "Ústavný súd rozhoduje o súlade uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky o zrušení amnestie alebo individuálnej milosti prijatého podľa čl. 86 písm. i) s Ústavou Slovenskej republiky. Ústavný súd začne konanie vo veci podľa prvej vety bez návrhu; čl. 125 sa použije primerane.“.
5. apríla 2017 následne prebehlo hlasovanie v NR SR, týkajúce sa zrušenia takzvaných "Mečiarových amnestií."  Konkrétne sa hlasovalo o: "Návrhu na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu na zrušenie článku V a článku VI rozhodnutia predsedu vlády Slovenskej republiky z 3. marca 1998 o amnestii uverejneného pod číslom 55/1998 Z. z., rozhodnutia predsedu vlády Slovenskej republiky zo 7. júla 1998 o amnestii uverejneného pod číslom 214/1998 Z. z. a rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky v konaní o milosť pre obvineného zo dňa 12. decembra 1997 č. k. 3573/96-72-2417 (tlač 496)"

Samotné uznesenie obsahuje nasledovné zdôvodnenie: "Uznávajúc, že slovenskú spoločnosť dlhodobo znepokojujú amnestie predsedu vlády SR Vladimíra Mečiara, vykonávajúceho niektoré právomoci prezidenta SR, obsiahnuté v rozhodnutiach predsedu vlády SR o amnestiách číslo 55/1998 a číslo 214/1998 Z.z. a tiež aj udelená milosť prezidentom SR M. Kováčom zo dňa 12. Decembra 1997 zrušuje" články a rozhodnutia predsedu vlády a prezidenta SR, ktoré sú spomenuté v parlamentnej tlači. 

V zmysle Ústavy SR nasledovalo rozhodnutie ÚS SR. Súd 31. mája 2017 zverejnil nasledovné stanovisko: "Plénum Ústavného súdu Slovenskej republiky dnes na svojom neverejnom zasadnutí rozhodlovo veci tzv. „Mečiarových amnestií“ Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 31. mája 2017 rozhodol, že uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej aj „národná rada“) č. 570 z 5. apríla 2017 o zrušení článku V a článku VI rozhodnutia predsedu vlády Slovenskej republiky z 3. marca 1998 o amnestii uverejneného pod číslom 55/1998 Z. z., rozhodnutia predsedu vlády Slovenskej republiky zo 7. júla 1998 o amnestii uverejneného pod číslom 214/1998 Z. z. a rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky v konaní
o milosť pre obvineného zo dňa 12. decembra 1997 č. k. 3573/96-72-2417 j e v s ú l a d e s Ústavou Slovenskej republiky (ďalej aj „ústava“).


Dátum zverejnenia analýzy: 11.06.2017
success
error