DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Lucia Ďuriš Nicholsonová

SaS

Projekt (rekvalifikačný kurz pozn.) za 50 miliónov eur, 800 eur na jedného rekvalifikovaného...

Bugár, Nicholsonová a Richter v TA3 - 06.03.2017
Nepravda

Projekt RE-PAS je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Ten ponúka príležitosť absolvovať vzdelávací kurz bez vlastných finančných nákladov. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny tento projekt spustilo koncom roka 2014 a zameraný je na pružné a cielené vzdelávanie podľa požiadaviek a potrieb lokálneho trhu práce. Uchádzač o zamestnanie, ktorý mal problém uplatniť sa na trhu práce, si zvolí druh pracovnej činnosti, na ktorú sa chce rekvalifikovať, a poskytovateľa, ktorý rekvalifikáciu zrealizuje. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny mu po schválení žiadosti poskytne príspevok vo výške ceny kurzu. 


,,Aj napriek stále klesajúcej nezamestnanosti a historicky najvyššej zamestnanosti bude pre rezort práce výzvou aj v roku 2017 pomôcť ľuďom, ktorí majú záujem pracovať, aby si našli zamestnanie. Na úradoch práce máme približne 150-tisíc evidovaných s ukončeným stredným odborným vzdelaním a približne 30-tisíc vysokoškolákov. To sú ľudia, ktorí by mali byť relatívne pripravení pre trh práce, je však do nich potrebné investovať prostriedky na rekvalifikáciu, hovorí Ján Richter.

Podľa štatistík z konca roka 2015, 8 024 klientov úspešne ukončilo svoje kurzy a 55 % sa po ukončení kurzu uplatnilo na trhu práce. Prvé štatistiky tohto projektu však ukázali, že hoci si ľudia najčastejšie vybrali kurz opatrovateľstva, následne preškolené opatrovateľky odchádzali za prácou do zahraničia, najviac do Rakúska.

Všetci uchádzači o zamestnanie evidovaní na ÚPSVaR, tak majú v rámci projektu možnosť získať:

kvalifikáciu - stať sa odborníkom v danej oblasti na základe nadobudnutia potrebných teoretických vedomostí a praktických zručností

rekvalifikáciu - doplniť alebo zmeniť svoju kvalifikáciu v odbore podľa vlastného výberu.

Absolvovaním rekvalifikačného vzdelávacieho kurzu žiadateľ získa nielen kvalifikáciu/rekvalifikáciu v oblasti ktorú si vyberie sám (napr. účtovníctvo, počítače, služby - kaderníctvo, opatrovateľstvo atď.), ale najmä nové príležitosti na trhu práce a môže si ľahšie nájsť zamestnanie a naštartovať svoju kariéru.

Ak sa žiadateľ rozhodne absolvovať rekvalifikačný kurz a požiada svoj ÚPSVaR o úhradu ceny kurzu RE-PAS, musí najprv splniť základné podmienky. Musí byť evidovaným uchádzačom o zamestnanie na ÚPSVaR a zároveň za posledných päť rokov neabsolvoval cez úrad práce kurz s podobným zameraním o aké žiada cez RE-PAS.

Samotná rekvalifikácia je podľa ÚPSVaR prípravou na uplatnenie sa na trhu práce s cieľom nadobudnutia vedomosti, schopnosti a zručnosti vo vzdelávacom (rekvalifikačnom) kurze, ktorý zrealizuje poskytovateľ rekvalifikácie. Rekvalifikáciu je možné absolvovať výlučne len na území Slovenskej republiky.

Dátum zverejnenia analýzy: 05.03.2017
success
error