DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ábel Ravasz

...bude pred Národnou radou čoskoro, zákon o pozemkových úpravách. Je to z dielne ministerstva pôdohospodárstva (...) sú tam veci priamo pre marginalizované rómske komunity.

Nicholsonová, Krajniak a iní v RTVS - 03.03.2017
Pravda

Do Národnej rady Slovenskej republiky bol skutočne doručený návrh zákona o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách. Predkladateľom návrhu do medzirezortného pripomienkového konania bolo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a návrh obsahuje ustanovenia, ktoré sú skutočne zamerané na marginalizované (priestorovo a sociálne vylúčené) skupiny obyvateľstva, dôvodová správa konkretizuje, že ide o rómske sídla. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Návrh zákona, ktorý spomína splnomocnenec vlády,  mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov. Predkladateľom je skutočne Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. K danému návrhu už prebehlo medzirezortné pripomienkové konanie, ktoré bolo ukončené 14. decembra. 2. marca bol návrh doručený do Národnej rady SR.

V paragrafovom znení návrhu zákona sa uvádza nasledovné: " V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenami j) a k), ktoré znejú: „j) je to potrebné na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom, ktoré sa nachádzajú pod osídleniami marginalizovaných skupín obyvateľstva (ďalej len „osídlenie“), (...) Osídlením sa na účely tohto zákona rozumie sídelná koncentrácia obydlí obývaných prevažne priestorovo alebo sociálne vylúčenými skupinami obyvateľstva." Dôvodová správa konkretizuje, že zámerom návrhu je riešiť citlivú problematiku marginalizovaných rómskych sídiel.

Dátum zverejnenia analýzy: 26.02.2017
success
error