DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ábel Ravasz

...projekt minulej vlády, bola obnova hradov.

Nicholsonová, Krajniak a iní v RTVS - 27.02.2017
Zavádzajúce

Pilotný projekt obnovy hradov bol spustený už v januári 2011, teda ešte počas vlády Ivety Radičovej. Pre prvotný veľký záujem projekt pokračoval aj o rok neskôr. Nasledujúci projekt bol spustený v januári 2012 a skončil v decembri 2014, jeho presný názov znel Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva. Keďže projekt bol pôvodne iniciovaný a spustený ešte za predminulej vlády, hodnotíme výrok ako zavádzajúci.

Cieľom projektu bolo pomocou práce nezamestnaných prispieť k záchrane slovenských kultúrnych pamiatok ako hrady, zámky alebo pevnosti či kláštory. Rozsah potrebných prác bol z pohľadu jednotlivých objektov rôzny: cez odborné práce ako sú napr. zabezpečovacie práce na stavebnej hmote, rekonštrukcia a reštaurovanie exteriéru a interiéru až po pomocné práce akými boli napr. čistenie areálov od náletovej zelene a ich údržba a pod.(.rtf)

Tento projekt je vynikajúci tým, že spĺňa dva ciele - obnovu kultúrnej pamiatky s pracovnou príležitosťou pre dlhodobo nezamestnaných, ktorá im umožní získať nové zručnosti a zlepšiť svoje vyhliadky na trhu práce," povedal bývalý minister práce Jozef Mihál pri hodnotení pilotného projektu obnovy hradov.

Primárnou cieľovou skupinou posledného projektu, pre ktorú sa zabezpečil pracovný pomer na dobu určitú (max.6 mesiacov)  tvorili uchádzači o zamestnanie a znevýhodnení uchádzači o zamestnanie z evidencie úradov PSVR.

Hlavným očakávaním projektu malo byť predovšetkým to, že , že z celkového počtu 840, bude 30% po ukončení prác na obnove kultúrneho dedičstva umiestnených na trh práce, napríklad aj trvalou spoluprácou medzi subjektmi pôsobiacimi v oblasti pamiatkovej ochrany a nezamestnanými. Po skončení projektu by mali uchádzači nadobudnúť lepšie pracovné zručnosti a pracovnú morálku a zároveň sa malo zabrániť havarijnému stavu pamiatok.

Do obnovy kultúrneho dedičstva sa tak počas uplynulých rokov podľa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny zapojilo 123 zamestnávateľov, ktorí spolu vytvorili 1 763 pracovných miest a postupne dali prácu 2 084 nezamestnaným. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny preinvestovalo cca 7 288 000 eur.


Nakoľko sa podľa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) projekt stretol s  veľmi pozitívnym ohlasom a je príkladom dobrej spolupráce medzi štátnymi orgánmi, samosprávou, neziskovými organizáciami, obcami, mestami a ďalšími subjektmi sa na obnove kultúrny pamiatok budú môcť angažovať nezamestnaní aj v nasledujúcich rokoch. Podľa slov Jána Richtera mala nová vláda záujem projekt rozšíriť: ,,pretože významne zvyšoval zamestnateľnosť práve formou získavania špecifických zručností z oblasti obnovy kultúrnych pamiatok." S obnovou kultúrnych pamiatok na Slovensku sa tak ráta aj v budúcnosti.Štát z Operačného programu Ľudské zdroje na tento účel vyčlení 15 miliónov eur.


Dátum zverejnenia analýzy: 26.02.2017
success
error