DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ábel Ravasz

V Česku napríklad, isté sociálne služby pomocné - napríklad, terénna sociálna práca, je už zväčšia platená zo štátneho rozpočtu...

Nicholsonová, Krajniak a iní v RTVS - 27.02.2017
Neoveriteľné

Sociálne služby v Českej republike sú financované z viacerých zdrojov. Systém financovania je založený na participácii subjektov ako štát, územné samosprávy, domáce a zahraničné nadácie, európske fondy, alebo dary. K aktuálnym pomerom alebo percentám sme sa nedostali, preto hodnotíme výrok ako neoveriteľný. 

Od roku 2000 vláda Českej republiky začala vyčleňovať finančné prostriedky na program "Podpora terénní sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách v ČR". Vznikol komplexný vládny koncept na zlepšenie postavenia rómskej menšiny a jej integrácie. V roku 2001 bola zriadená pri Úrade vlády ČR Rada vlády pre záležitosti rómskej komunity, ktoré okrem MPSV ČR poskytuje špeciálne vyčlenené finančné prostriedky na terénne sociálne služby vo forme dotácii (.pdf, s. 24)

Pre porovnanie, terénna sociálna práca na Slovensku bola prvýkrát (.pdf, s. 1) realizovaná formou pilotných projektov v 90. rokov. V súčasnosti je realizovaná vrámci slovenského národného projektu Terénna sociálna práca v obciach, ktorý je súčasťou Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia od roku 2012. Podľa odhadov bol v rámci programu do konca roka 2015 zabezpečený výkon práce 860 terénnych sociálnych pracovníkov (TSP) a ich asistentov (ATSP) najmenej v 250 obciach. 

Na Slovensku čerpáme nielen eurofondy na podporu terénnej práce, ale určitá čiastka ide aj zo štátneho rozpočtu. Konkrétne – pre menej rozvinuté regióny je to 15 % z nenávratného štátneho príspevku a pre ostatné regióny je to dokonca 50 %. 

V Českej republike sme sa k takémuto percentuálnemu vyjadreniu nedostali. Na stránke ministerstva sme našli len údaje za rok 2008, ktoré uvádzajú, že na terénne programy bolo zo štátneho rozpočtu vyčlenených 8 279 tis. Kč. 

Ešte vieme poukázať na jeden prípad v meste Orlová"Projekt je na období tří let od 1.1.2010 do 31.12.2012. Celkové výdaje projektu jsou ve výši 8 808 483,60 Kč, z toho 7 487 211,06 Kč jsou prostředky evropského sociálního fondu a 1 321 272,54 Kč prostředky ze státního rozpočtu."  Treba však zdôrazniť, že ide tiež o pomerne staré údaje. 

Dátum zverejnenia analýzy: 26.02.2017
success
error