DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Viliam Novotný

Šanca

Pán minister predložil výboru pre zdravotníctvo správu o stave zdravotníctva v prvej polovici tohto roku a hovorí, že priemerná mzda sestier na Slovensku v roku 2014 bola 929 eur. Teraz im garantuje týmto zákonom mzdy 694 eur alebo 729 eur alebo 823 eur

Cislák vs. Novotný o rozpocte ministerstva zdravotníctva - 30.11.2015
Pravda

Správa o stave zdravotníctva za rok 2015 obsahuje údaj o priemernej mzde zdravotných sestier v roku 2014 vo výške 929 euro. Taktiež je pravdou, že novelou zákona je sestrám garantovaný plat od 694 do 823 euro. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Minister Čislák predložil výboru pre zdravotníctvo Správu o stave zdravotníctva za rok 2015. Z údajov z Tabuľky 10, zobrazujúcej vývoj priemernej mesačnej mzdy za roky 2010 až 2014 (zdravotnícke zariadenia v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti MZ SR, VÚC, miest a obcí) vyplýva, že priemerná mzda sestier dosahovala v kalendárnom roku 2014 úroveň 929 EUR (s.48).

Novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti rozdeľuje zdravotné sestry do troch kategórií, na základ ktorých im následne upravuje len základnú zložku mzdy. Prvú kategóriu tvoria sestry, ktoré získali spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností. Tým bude garantovaná mzda o 0,81-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy. Druhou kategóriou sú sestry, ktoré nadobudli odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností, ktorým bude garantovaná mzda o 0,85-násobok a poslednou, treťou kategóriou sú sestry, ktoré disponujú spôsobilosťou pre výkon tzv. špecializovaných pracovných činností. Tejto kategórii zdravotných sestier bude garantovaný 0,96-násobok.

Priemerná mzda v slovenskom hospodárstve v roku 2014 dosiahla sumu 858 euro. Vynásobením priemernej mzdy v hospodárstve z roku 2014 vyššie spomenutými násobkami získame sumy približne 694, 729 a 823 euro, ako správne poznamenal Novotný.


Dátum zverejnenia analýzy: 29.11.2015
success
error