DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
SDKÚ: volebný program
Iné - 10.03.2012
23 faktických výrokov z volebného programu SDKÚ. Našli sme jeden terminologický problém v súvislosti so sociálnymi dávkami a nepravdivé tvrdenie o nomináciách zahranicných expertov do akreditacnej komisie
Oprava: po upozornení sme opravili chybné hodnotenie. Jurzyca nominoval iba dvoch clenov AK, oboch zahranicných odborníkov.


19 0 2 4
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Politik
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Presadili sme lacnejšie lieky a zaviedli sme ochranný limit na doplatky za lieky. Tento limit dnes účinne ochraňuje najviac zraniteľné skupiny chronicky chorých pacientov.

Iné - 15.02.2012
Pravda

Limity na doplatky za lieky schválili poslanci Národnej rady v návrhu zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou. Od 1. apríla 2011 teda začala platiť novela viacerých zdravotníckych zákonov, najmä zákona o zdravotných poisťovniach, ktorá sa okrem iné...

V roku 2005 sme spustili systém profesionálnych a náhradných rodín, ktorý sa osvedčil.

Iné - 15.02.2012
Pravda

Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov je skutočne z 25. mája 2005 a do platnosti vstúpil v septembri 2005. Zákon 305/2005 Z.z. hovorí, že profesionálna rodina má prednosť pred inými formami ústavnej starostlivosti (výchovy)...

Pri zanedbávaní povinnej školskej dochádzky presadíme namiesto pozastavenia výplaty rodinných dávok prístup, že za mesiac, v ktorom bude viac ako päť neospravedlnených hodín, ich štát vôbec nevyplatí. Zrušíme faktickú priestupkovú imunitu sociálne odkázaných, ktorým sa pokuty nemôžu strhávať zo sociálnych dávok.

Iné - 15.02.2012
Pravda

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny rozhoduje o.i. aj o zastavení výplaty prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa oprávnenej osobe v prípade, ak z písomnej informácie o školskej dochádzke poskytovanej školou vyplynie, že dieťa zanedbáva plnenie povinnej školskej dochádzky (§ 12 ...

Zmeníme vyplácanie sociálnych dávok pre nezamestnaných, aby nezáviseli od počtu detí. Upravíme pomoc pre chudobné deti, napríklad obedy v školách, aby bola dostupná aj pre deti nízkopríjmových pracujúcich rodičov.

Iné - 15.02.2012
Zavádzajúce

Sociálna dávka pre nezamestnaných ako taká nezávisí od počtu detí. Výška dávky v nezamestnanosti sa vypočíta na základe vzorca:50 % x DVZ x počet dní v mesiaciDVZ je denný vymeriavací základ, ktorý sa vypočíta ako: S vymeriavacích základov/počet dní rozhodujúceho obdobia.SDKÚ-SD hovorí o zmene ...

Tam, kde súťaž nefunguje a spotrebitelia sú bezbranní, posilníme regulačné mechanizmy a práva zákazníkov, ako sme to urobili pri úveroch na bývanie a zákonnom poistení automobilov.

Iné - 15.02.2012
Pravda

SDKÚ posilnila práva zákazníkov prostredníctvom novelizácie Zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zákona č.  381/2001 o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov.V obla...

Do Akreditačnej komisie sme počas tohto volebného obdobia nominovali vždy zahraničných expertov.

Iné - 15.02.2012
Pravda

Podľa oficiálnej stránky Ministerstva školstva je základnou úlohou Akreditačnej komisie sledovať, posudzovať a nezávisle hodnotiť kvalitu vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokých škôl. AK má 21 členov, ktorých vymenúva vláda na obdobie šiestich rokov najviac ...

Od roku 2011 sme zmenili financovanie tak, aby vysoké školy so špičkovými vedeckými výsledkami dostali viac peňazí a zároveň boli práve motivované získavať študentov na úkor slabších škôl.

Iné - 15.02.2012
Pravda

Je pravdou, že jednou zo zmien na zvyšovanie kvality vysokých škôl bola aj zmena financovania. Ako uvádza napríklad Slovenský rozhlas, zásadnou zmenou je zvýšenie váhy publikácií v medzinárodne uznávaných karentovaných časopisoch, čo bola jedna zo zásadných požiadaviek Rady vysokých škôl. Toto ...

Už v tomto skrátenom volebnom období sme obmedzením byrokracie ušetrili školám milióny eur a učiteľom stovky tisíc hodín.

Iné - 15.02.2012
Neoveriteľné

Eugen Jurzyca (SDKÚ) na poste ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR spustil v r. 2011 Projekt znižovania administratívnej záťaže učiteľov a riadiacich pracovníkov základných a stredných škôl. "Jeho cieľom je (podľa ministerstva školstva) znížiť administratívnu záťaž a byrokraciu na školá...

Na internet sme umiestnili všetky nové učebnice objednané za našej vlády (eAktovka).

Iné - 15.02.2012
Neoveriteľné

Ministerstvo školstva spustilo stránku eaktovka.sk, kde sa žiaci, učitelia aj verejnosť dostanú k 26 učebniciam a knihám určeným na povinné čítanie či odborným materiálom. Z tohto webu sa dá stiahnuť aj 65 audionahrávok. Či sa jedná o všetky nové objednané učebnice nevieme nezávisle overiť. ...

Dnešné normatívne financovanie škôl odzrkadľuje len náklady jednotlivých typov škôl, ale nie ich kvalitu.

Iné - 15.02.2012
Pravda

Podľa informácií ministerstva školstva je "financovanie základných a stredných škôl postavené na normatívnom princípe, školy sú financované podľa počtu žiakov a personálnej a ekonomickej náročnosti výchovno-vzdelávacieho procesu v zmysle zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stred...

Nie je efektívne, aby takmer 1 200 obcí s menej ako 500 obyvateľmi malo zo zákona voči občanom široké povinnosti, ktoré reálne nedokážu vykonávať.

Iné - 15.02.2012
Neoveriteľné

Nepodarilo sa nám nájsť informácie (počet obcí s menej ako 500 obyvateľmi, ktoré majú zo zákona širšie povinnosti) potrebné na overenie uvedeného výroku....

Za jediný rok sme znížili deficit z 8% na menej ako 5% percent HDP a sme pripravení pokračovať.

Iné - 15.02.2012
Pravda

Celkový deficit štátneho rozpočtu v roku 2010 predstavoval podľa Eurostatu 7,7% HDP.Podľa informácii MF SR z januára 2012, dosiahol deficit verejných financií za rok 2011 hodnotu 4,6% HDP. Táto hodnota je o 0,3% lepšia ako si vláda stanovila v rozpočte.Program necituje úplne presné čísla, ale pri za...

Zastavíme prudké zadlžovanie, ktorým Slovensko trpí od roku 2009, i napriek výraznému zníženiu deficitu v roku 2011.

Iné - 15.02.2012
Pravda

Vývoj deficitu SR podľa Eurostatu:2005: - 2,8% HDP2006: - 3,2% HDP2007: - 1,8% HDP2008: - 2,1% HDP2009: - 8,0% HDP2010: - 7,7% HDP2011: - 4,6% HDP (---údaje MF SR---)V medziročnom porovnaní prišlo "prudké" zvýšenie deficitu v roku 2009, v 2011 zase došlo k relatívne "výraznému" zníženiu deficitu.Výv...

Zrušíme Recyklačný fond, ktorý zo zákona vyberá poplatky, ale nemá zodpovednosť za plnenie cieľov odpadového hospodárstva.

Iné - 15.02.2012
Pravda

Recyklačný fond (RF), ako neštátny účelový fond, bol zriadený zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Od 1. januára 2002 je povinnosťou dovozcov a výrobcov odvádzať na jeho účet finančné prostriedky za komodity stanovené zákonom. Recyklačný fond sústre...

Sľúbili a presadili sme zverejňovanie zmlúv na internete, vyššiu transparentnosť verejných obstarávaní a otvorenie justície verejnej kontrole.

Iné - 15.02.2012
Pravda

9. decembra 2010 (s platnosťou od 1. januára 2011) boli prijaté zákony, ktoré štátu a samosprávam prikazujú zverejňovať zmluvy obsahujúce verejné financie na internete.Žitňanskej sa podarilo presadiť pozmeňovaciu pripomienku "k novele zákonov o majetku obcí a o majetku vyšších územných celkov, ktorá...

Na ilustráciu: len na štyroch úsekoch diaľnice D1, ktoré boli pôvodne súčasťou prvého balíka PPP projektov, štát na stavebných nákladoch ušetrí takmer 700 miliónov eur.

Iné - 15.02.2012
Pravda

Podobné tvrdenia sme v minulosti overovali už viackrát (V politike, 23. októbra 2011)Náklady PPP v mil. eurPredpoklad pred tendromsumy víťazov tendraúsek Dubná Skala - Turany343 mil. eur334 mil. eur137,7 mil. eurúsek Fričovce - Svinia 268 mil. eur213,2 mil. eur114,6 mil. eur1. úsek Já...

V posledných rokoch sa Slovensko v rebríčku jednoduchosti daňovo-odvodového systému prepadlo až na 129. miesto zo 183 hodnotných krajín.

Iné - 15.02.2012
Pravda

Rebríček jednoduchosti platenia daní každoročne vypracúva spoločnosť PwC (PricewaterhouseCoopers) v spolupráci so Svetovou bankou a Medzinárodnou finančnou korporáciou (IFC).Pre rok 2012 sa Slovenská republika v hodnotení umiestnila na 129.mieste (zo 183 hodnotených krajín sveta). V roku 2011 to bol...

SDKÚ-DS pripravovala svoj program v diskusii s desiatkami významných slovenských odborníkov.

Iné - 15.02.2012
Neoveriteľné

Nepodarilo sa nám z verejných zdrojov zistiť mená významných slovenských odborníkov, v diskusii s ktorými pripravovalo SDKÚ-DS svoj volebný program....

Najdôležitejším indikátorom toho, či sa to vláde darí, alebo nie, bude vývoj v oblasti tvorby nových pracovných príležitostí. SDKÚ-DS to dokázala. Vďaka reformám presadených dvomi vládami Mikuláša Dzurindu klesla medzi rokmi 2001 až 2008 na Slovensku nezamestnanosť z 19,3 na 9,6 percenta.

Iné - 15.02.2012
Pravda

Podľa ŠÚ - 1.kvartáli 2001 dosahovala nezamestnanosť 19,7%. V poslednom štvrťroku 2008 - 8,7%.Štatistika ÚPSVaR uvádza, že začiatkom 2001 mala SR mieru nezamestnanosti na úrovni 19,79% a koncom 2008 to bolo 8,396%.Údaje Eutostat-u sa zhodujú s číslami, ktoré sú použité vo Volebnom programe SDKÚ. V j...

Po štyroch rokoch vlády Roberta Fica sme museli konštatovať, že procesy prekonávania tohto dedičstva sa minimálne spomaľujú, v niektorých oblastiach dokonca dochádza k recidíve.

Iné - 15.02.2012
Pravda

Podľa rebríčka Polity IV Slovensko naďalej zostáva v najvyššej kategórii demokratických režimov.Podľa rebríčka Transparency International CPI (Corruption Perception Index) sa vnímaná úroveň korupcie na Slovensku zlepšovala v rokoch 2006 z hodnoty 4,7  na hodnotu 5,0 v roku 2008, násle...

V rokoch 1998 – 2006 sa Slovensko zmenilo k lepšiemu nielen vďaka integrácii a reformám. Posilnili sa demokratické a občianske princípy a hodnoty, znižovala sa miera intolerancie a korupcie, zvyšovala sa dôvera medzi ľuďmi, transparentnosť a verejná kontrola, znižovalo sa nesystémové zasahovanie štátu v ekonomike, ale aj v iných oblastiach.

Iné - 15.02.2012
Pravda

Podľa Index of Economic Freedom vydávaným od roku 1995 organizáciou Heritage Foundation a hodnotiacim slobodu podnikania, sa Slovensko v roku 1998 nachádzalo na 77. miesto s hodnotou 3,05. V roku 2006 sa Slovensko v rovnakom rebríčku nachádzalo na 34. mieste s hodnotou 2,35.  V roku 2008 sa Slo...

V rokoch 1998 – 2006 sa Slovensko zmenilo k lepšiemu nielen vďaka integrácii a reformám. Posilnili sa demokratické a občianske princípy a hodnoty, znižovala sa miera intolerancie a korupcie, zvyšovala sa dôvera medzi ľuďmi, transparentnosť a verejná kontrola, ...

Iné - 15.02.2012
Pravda

Podľa známeho rebríčka CPI (Corruption Perception Index), ktorý vydáva Transparency International, sa výsledok Slovenska v rokoch 1998 - 2000 zhoršoval z hodnoty 3,9 na 3,5, následne v rokoch 2001 - 2003 sa ustálil na úroveň 3,7. a od roku 2004 potom index vzrástol až na hodnotu 4,7 v roku 2006.Medz...

V rokoch 1998 – 2006 sa Slovensko zmenilo k lepšiemu nielen vďaka integrácii a reformám. Posilnili sa demokratické a občianske princípy a hodnoty, ...

Iné - 15.02.2012
Pravda

Organizácia Freedom House, ktorá sleduje úroveň politickej práv a občianskych slobôd v štátoch sveta, v roku 1998 Slovensko označila za jednu z 8 krajín, ktorá sa posunula v rebríčku politickej slobody z kategórie "partly free" do kategórie "free". Vývoj pre kategórie politické práva (PP) a občiansk...

Zrušili sme výmenné lístky a zbytočné čakanie u všeobecných lekárov.

Iné - 15.02.2012
Pravda

Obnovili sme financovanie základného výskumu cez Agentúru na podporu výskumu a vývoja, ktorý predchádzajúca vláda prakticky zničila.

Iné - 15.02.2012
Zavádzajúce

V súčasnom Programovom vyhlásení vlády tento cieľ je. Vláda priamo prisľúbila, že transformuje Agentúru na podporu výskumu a vývoja (APVV) na nezávislú verejnoprávnu organizáciu a podporí jej význam pri financovaní výskumu a vývoja na Slovensku. Ako tvrdí predseda SAV Jaromír Pastorek, o tejto trans...

Uľahčíme príchod a zotrvanie vysoko kvalifikovaných migrantov a podnikateľov, vrátane študentov a vedcov, na Slovensko. V tejto oblasti sme zatiaľ medzi najhoršími krajinami v EÚ hoci, kvalifikovaní migranti sú pre našu ekonomiku prínosom.

Iné - 15.02.2012
Neoveriteľné
success
error