DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Rafael Rafaj

SNS

Aj ústava Španielskeho kráľovstva definuje povinnosť pre svojich občanov, aby ovládali ústavou určený štátny jazyk.

Ondrej Dostál vs. Rafael Rafaj - 30.05.2011
Pravda

V úvodných ustanoveniach Ústavy Španielskeho  kráľovstva  v článku 3 s názvom Úradný jazyk sa v odseku 1 píše, že kastílsky jazyk je úradným jazykom Španielska, všetci Španieli majú povinnosť ho ovládať a právo používať. 

V článku 2 sa píše, že ostatné jazyky Španielska sú taktiež úradnými v jednotlivých autonómnych komunitách.

"Article 3 [Official Language]
(1) Castilian is the official Spanish language of the state. All Spaniards have the duty to know it and the right to use it.
(2) The other languages of Spain will also be official in the respective autonomous communities, in accordance with their Statutes. 
(3) The richness of the linguistic modalities of Spain is a cultural patrimony which will be the object of special respect and protection."

Dátum zverejnenia analýzy: 29.05.2011
success
error