DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pavol Paška

SMER-SD

Každý poslanec, ktorý má zákonodarnú iniciatívu, musí splniť určité technické podmienky. Tzn., musí predložiť návrh zákona, ktorý spĺňa určité podmienky, je tam časová lehota a sú tam vecné argumenty. Tzn. paragrafové znenie, dôvodová správa, doložka zručiteľnosti na vyjadrenie ministerstva financií a vtedy je predseda parlamentu povinný, ak takýto návrh zákona spĺňa všetky podmienky, zaradiť ho do programu.

Pavol Paška - 30.05.2011
Pravda

Rokovací poriadok NR SR

§ 67

(1) Návrh zákona môžu podávať výbory, poslanci a vláda (ďalej len „navrhovateľ zákona“).
(2) Návrh zákona sa podáva predsedovi národnej rady písomne v potrebnom počte výtlačkov a v elektronickej forme.
(3) Ak návrh podáva výbor alebo poslanec, potrebný počet výtlačkov a elektronickú formu zabezpečuje kancelária.

§ 68

(1) Návrh zákona obsahuje jeho paragrafové znenie a dôvodovú správu.
(2) Znenie návrhu zákona musí byť zrozumiteľné a musí byť z neho zrejmé, čo sa má zákonom dosiahnuť.
(3) Dôvodová správa musí obsahovať zhodnotenie súčasného stavu najmä zo spoločenskej, ekonomickej a právnej stránky s uvedením dôvodov potreby novej zákonnej úpravy, spôsobu jej vykonávania, jej hospodárskeho a finančného dosahu, najmä vplyvu na štátny rozpočet
, nároku na pracovné sily a organizačné zabezpečenie, ako aj rozbor ďalších otázok nevyhnutný na všestranné posúdenie návrhu zákona. V dôvodovej správe sa musí uviesť súlad návrhu zákona s ústavou, súvislosť s inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami a súlad návrhu zákona s právom Európskej únie vypracovaný formou doložky zlučiteľnosti tohto návrhu s právom Európskej únie. Dôvodová správa obsahuje okrem všeobecnej časti aj odôvodnenie jednotlivých ustanovení návrhu zákona

§ 71

Predseda národnej rady zabezpečí bezodkladné doručenie návrhu zákona, ktorý spĺňa náležitosti podľa tohto zákona, všetkým poslancom. Predseda národnej rady navrhne národnej rade prideliť návrh zákona ústavnoprávnemu výboru a podľa povahy veci aj ďalším výborom. Súčasne navrhne výbor, ktorý je pre tento návrh zákona gestorský.

Dátum zverejnenia analýzy: 29.05.2011
success
error