DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Rafael Rafaj

SNS

Keď som na zahraničnom výbore po tom našom prerokovaní a vládnou koalíciou odmietnutom návrhu, si pozrel, čo vlastne zahraničný výbor navrhuje, tak bohužiaľ som bol šokovaný, pretože tu sa hovorí v tomto návrhu, že "berieme na vedomie prijatie základného maďarského zákona."

Martin Poliacik vs. Rafael Rafaj - 16.05.2011
Zavádzajúce

V návrhu vyhlásenia predloženého zahraničným výborom (.doc) sa píše:

"Národná rada Slovenskej republiky,

vychádzajúc z ústavného poriadku Slovenskej republiky s cieľom zabezpečiť naplnenie základných práv a slobôd všetkých svojich občanov,

zdôrazňujúc zodpovednosť Slovenskej republiky za svojich občanov,

vyjadrujúc presvedčenie, že občania Slovenskej republiky všetkých národností považujú Slovenskú republiku za svoj domov, a podčiarkujúc odhodlanie Slovenskej republiky konať tak, aby Slovensko bolo vlasťou všetkých občanov Slovenskej republiky bez ohľadu na ich národnosť,

majúc v centre záujmu jednotlivca, jeho individuálne práva, slobodu a prosperitu v duchu idey európskej jednoty a spolupráce štátov Európskej únie,

majúc na zreteli rozvoj dobrých susedských vzťahov, ktoré považuje za príspevok k upevňovaniu európskej integrácie,

oceňujúc lojalitu príslušníkov národnostných menšín k Slovenskej republike,

ako jediný zákonodarný a ústavodarný orgán Slovenskej republiky

potvrdzuje záujem na rozvoji dobrých susedských vzťahov s Maďarskou republikou v duchu moderného európanstva, hodnôt, na ktorých je založená Európska únia, a Zmluvy o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou,

berie na vedomie prijatie Základného zákona Maďarska,

potvrdzuje záväzok rozvíjať Slovenskú republiku na princípe individuálnych práv ako zvrchovaný štát zaručujúci slobodu a rovnosť pred zákonom všetkým jednotlivcom nachádzajúcim sa pod jej jurisdikciou,

vyjadruje odhodlanie chrániť a rozvíjať ľudské práva občanov Slovenskej republiky vrátane práv občanov patriacich k národnostným menšinám alebo etnickým skupinám,

poskytuje osobám patriacim k národnostným menšinám žijúcim na území Slovenskej republiky práva v súlade s medzinárodnými normami, umožňujúce im rozvíjať svoju kultúru, jazykovú identitu a vzdelanosť, ktoré vníma ako zdroj bohatstva Slovenskej republiky,

odmieta akékoľvek exteritoriálne účinky legislatívy iných krajín vrátane Základného zákona Maďarska a ubezpečuje všetkých občanov Slovenskej republiky, že na jej území platia a budú platiť výlučne Ústava Slovenskej republiky, jej právny poriadok a medzinárodnoprávne záväzky, ktoré prijala Slovenská republika."


Hoci R. Rafaj korektným spôsobom citoval z návrhu vyhlásenia predloženého zahraničným výborom, opomenul však tú časť návrhu, v ktorej sa píše o odmietnutí akýchkoľvek exteritoriálnych účinkoch legislatívy iných krajín vrátane Základného zákona Maďarska. Citácia R. Rafaja môže vytvárať dojem, že vyhlásenie berie na vedomie novú maďarskú ústavu bez pripomienok.

Dátum zverejnenia analýzy: 15.05.2011
success
error