DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Počiatek

SMER-SD

Viem, že sa snažili presadzovať zmenu tej legislatívy (počas bývalej vlády o trestnoprávnej zodpovednosti právnických osôb, pozn.) do takej formy ako to aj očakáva Európska únia, ale opäť ten diabol tkvie v detailoch, je tam množstvo technických, vyslovene právnych zádrheľov, ktoré tomuto, tomuto zamedzili.

Ivan Švejna vs. Ján Pociatek - 09.05.2011
Pravda

Ako píše právnický server ucps.sk:
"Ministerstvo spravodlivosti SR iniciatívne vypracovalo návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. (...) Cieľom navrhovanej novely Trestného zákona je zaviesť do právneho poriadku Slovenskej republiky právnu zodpovednosť právnických osôb..."

Tento návrh zákona bol parlamentom schválený.

Avšak, ako sa ďalej píše v správe na poráli ucps.sk, "v zmysle dôvodovej správy k navrhovanému zákonu sa predpokladá zavedenie tzv. nepravej trestnoprávnej zodpovednosti právnických osôb", ktorá je v dôvodovej správe (.doc) k návrhu zákona vysvetlená tak, že "formálno-právne trestnoprávna zodpovednosť právnických osôb síce nie je vyjadrená a trestne zodpovedné sú aj naďalej len fyzické osoby (konajúce v menej právnickej osoby), ale zákon súčasne umožňuje právnickým osobám v trestnom konaní uložiť niektoré trestnoprávne sankcie, ktoré nie sú definované ako tresty (napr. Španielsko)."

Počiatkom spomínané "právne zádrhele" vysvetľuje JUDr. Jaroslav Klátik takto: "Podľa § 19 ods. 2 Trestného zákona, páchateľom trestného činu môže byť iba fyzická osoba. Zavedenie trestnej zodpovednosti právnických osôb by nebolo prípustné vo vzťahu k zásade individuálnej zodpovednosti za zavinenie, k zásade personality trestov a zároveň neschopnosti právnickej osoby niesť vôľovú zodpovednosť s možnosťou výberu konať v súlade s právom alebo proti právu. I preto navrhovaná novela Trestného zákona neobsahuje tresty pre právnické osoby a trestné konanie, ale navrhuje dve ochranné opatrenia, a tak možno hovoriť o sankcionovaní právnických osôb ochrannými opatreniami."

Dátum zverejnenia analýzy: 08.05.2011
success
error