DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Róbert Madej

SMER-SD

Akým veľkým, akým veľkým spôsobom nás kritizovali za pokuty, ktoré boli v zákone a teraz si predstavte, že nový zákon, ktorý má zavádzať používanie menšinového jazyka predpokladá pokuty od 50 do 2500 eur za nesplnenie litery zákona.

Pavol Abrhan vs. Robert Madej - 11.04.2011
Pravda

Minimálne Most-Híd zo súčasnej vládnej koalície protestoval proti pokutách v jazykovom zákone.

V návrhu zákona (.pdf), ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1999 Z. z.o používaní jazykov národnostných menšín v znení zákona č. 318/2009 Z. z. sa okrem iného v § 7(b) píše:

(5) "Ak podpredseda vlády zistí porušenie povinnosti, ktoré je správnym deliktom podľa odseku 1 až 3 a ani po písomnom upozornení nedôjde v ním určenej lehote k náprave zistených nedostatkov, môže podpredseda vlády uložiť pokutu od 50 do 2500 eur. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní."

Dátum zverejnenia analýzy: 11.04.2011
success
error