DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Kažimír

SMER-SD

Ministerka práce (V. Tomanová pozn.) sa snažila cez Zákonník práce definovať pevnejšie závislú činnosť, aby sa nám nedochádzalo k tomu, čo boli motivované aj zamestnanci aj zamestnávatelia, k vytláčaniu pracovníkov na živnosti.

Richard Sulík vs. Peter Kažimír - 11.04.2011
Pravda

V novele Zákonníka práce, účinnej od 1.9.2007 (Zákon č. 348/2007 Z. z.) z dielne ministerstva práce pod vedením Viery Tomanovej skutočne došlo k zmenám v definíciách, aj pri závislej činnosti (novelizovaný §1, ods. 2 a 3):

"(2) Za závislú prácu, ktorá je vykonávaná vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca, sa považuje výlučne osobný výkon práce zamestnanca pre zamestnávateľa, podľa pokynov zamestnávateľa, v jeho mene, za mzdu alebo odmenu, v pracovnom čase, na náklady zamestnávateľa, jeho výrobnými prostriedkami a na zodpovednosť zamestnávateľa a ide o výkon práce, ktorá pozostáva prevažne z opakovania určených činností.

(3) Závislá práca môže byť vykonávaná výlučne v pracovnom pomere, v obdobnom pracovnom vzťahu alebo výnimočne za podmienok ustanovených v tomto zákone aj v inom pracovnoprávnom vzťahu. Závislou prácou nie je podnikanie alebo iná zárobková činnosť založená na zmluvnom občianskoprávnom alebo zmluvnom obchodnoprávnom vzťahu podľa osobitných predpisov."

Dátum zverejnenia analýzy: 10.04.2011
success
error