DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Béla Bugár

MOST-HÍD

V poriadku, tak zákon o používaní menšinových jazykov bez sankcií je bezzubý, takže ak úradník tam, kde je to možné nedovolí používať menšinový jazyk, tak samozrejme, toto, toto môže mať určitý dopad.

Béla Bugár vs. Pavol Paška - 04.04.2011
Pravda

Situácie, kedy budú úradníci sankcionovaní na základe navrhovanej novely zákona, sú presne vymedzené v § 7b:

(1) Správneho deliktu na úseku používania jazykov menšín sa dopustí orgán verejnej správy, ktorý v obci podľa § 2 ods. 1:

a) neumožní občanovi Slovenskej republiky, ktorý je osobou patriacou k národnostnej menšine komunikovať v ústnom a písomnom styku v jazyku menšiny alebo ho o takejto možnosti neinformuje (§ 2 ods. 3),

b) na požiadanie občana Slovenskej republiky, ktorý je osobou patriacou k národnostnej menšine nevydá rovnopis rozhodnutia a rodný list, sobášny list alebo úmrtný list aj v jazyku menšiny (§ 2 ods. 4 a 5),

c) nezabezpečí svoje označenie na budove, v ktorej sídli, alebo v texte  rozhodnutí, vydaných pri výkone verejnej správy v jazyku menšiny vo svojej pôsobnosti aj v jazyku menšiny (§ 2 ods. 6),

d)   neposkytne na požiadanie úradný formulár vydaný v rozsahu jeho pôsobnosti aj v jazyku menšiny (§ 2 ods. 7),

e) nezabezpečí na svojom území označenie obce v jazyku menšiny vo svojej pôsobnosti v prípadoch ustanovených v § 4 ods. 1,

f) nezabezpečí uvedenie informácií, nápisov a oznamov vo svojej pôsobnosti podľa § 4 ods. 6,

g) nezabezpečí na požiadanie informácie o všeobecne záväzných právnych predpisoch aj v jazyku menšiny (§ 4 ods. 8),

h) neposkytne podpredsedovi vlády informácie a písomné podklady podľa § 7a ods. 3.

(2) Správneho deliktu na úseku používania jazykov menšín sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá neuvedie nápis alebo oznam podľa § 4 ods. 6 aj v jazyku menšiny, ak ide o nápis alebo oznam obsahujúci informáciu týkajúcu sa ohrozenia života, zdravia, majetku alebo bezpečnosti občanov Slovenskej republiky.

Situácie, kedy zákon uvádza len možnosť a nie povinnosť používať jazyk národnostnej menšiny, či pri informovaní obyvateľov alebo pri mimoúradných aktivitách, nie sú podľa tejto novely postihnuteľné.

Dátum zverejnenia analýzy: 04.04.2011
success
error