DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pavol Paška

SMER-SD

Športové podujatia, kultúrne podujatia. Organizátori podujatí. Všetko, a tak ďalej, a tak ďalej. To budú samosprávy, tlmočenie, zabezpečenie, zoberte si také obdobie pán, také mesto. (povinnosť obce zabezpečiť tlmočenie, pozn.)

Béla Bugár vs. Pavol Paška - 04.04.2011
Nepravda

V aktuálne platnom a účinnom zákone č. 184/1999 Z.z. sa v §7, ods.2 uvádza:

(2) Orgán verejnej správy v obci podľa § 2 ods. 1 je povinný vytvárať podmienky na používanie jazyka menšiny podľa tohto zákona a osobitných zákonov.

Navrhovaná novela ho plánuje doplniť o dodatok:

„a to aj prostredníctvom zamestnancov ovládajúcich jazyk menšiny alebo zabezpečením tlmočníckych a prekladateľských služieb.“

V návrhu zákona sa §4 dopĺňa odsekom 6:

(6) V obci podľa § 2 ods. 1 sa dôležité informácie, najmä výstražné, upozorňujúce a zdravotnícke, uvádzajú na miestach prístupných pre verejnosť okrem štátneho jazyka aj v jazyku menšiny. Všetky nápisy a oznamy určené na informovanie verejnosti, najmä v predajniach, na športoviskách, v reštauračných zariadeniach, na uliciach, pri cestách a nad nimi, na letiskách, autobusových staniciach a železničných staniciach, sa môžu uvádzať aj v jazyku menšiny;

ktorý rozširuje možnosť používať pri rôznych podujatiach a na rôznych mimoúradných miestach jazyk národnostných menšín. Vyslovene to však neprikazuje. Tlmočenie je samospráva povinná zabezpečovať len pri úradnom styku s občanmi.

Dátum zverejnenia analýzy: 04.04.2011
success
error